Production Planning / Control Jobs in Pathumthani 17 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
13 January 2020
Job ID: PT-4737
Production Manager/Production Supervisor

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนการผลิต กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ, ต้นทุนการผลิต, การส่งมอบ)
 • วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต
 • จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต
 •  ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
 •  ควบคุมต้นทุนการผลิต
 • กำกับดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผน
 • วางแผนพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกระบวนการผลิต
 • ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงาน
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สรุปผลการทำงานรายสัปดาห์ รายงานต่อผู้บริหาร

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาปริญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตเครื่องดื่มในโรงงานอาหาร ไม่น้อยกว่า  5 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม  Excel  ขั้นสูงได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบสูง ติดตามงาน และส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • สามารถทำงานที่โรงงาน นวนคร จ.ปทุมธานี

สวัสดิการบริษัท

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ส่วนลดการซื้อสินค้า
 • โบนัสประจำปี
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • อื่น ๆ ตามความเหมาะสม (พิจารณาเป็นรายกรณี)

 

Apply Now

Job Details:

SIMPLE FOODS CO., LTD.
เราเป็นบริษัทผู้นำในการจัดจำหน่ายนมจากเมล็ดถั่วอัลมอนด์ 100% ภายใต้แบรนด์ 137 degrees เราเลือกใช้วัตถุดิบชั้นยอดผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยใส่ใจทุกขั้นตอน ได้รับการรับรองระบบ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000 และ FSSC 22000 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์มีวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำในหลายประเทศทั่วโลก ขณะนี้บริษัทกำลังขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้เปิดรับบุคลากรที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัท เว็บไซต์ www.137degrees.net  

Is this your company? Claim it now!