งาน การตลาดทั่วไป 427 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

16 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-146524
Senior Marketing officer/เจ้าหน้าที่แผนกการตลาดอาวุโส

รายละเอียดงาน

  • สำรวจการตลาด (Marketing Survey) และวิเคราะห์ นำเสนอความเห็น และจัดทำรายงานสรุป เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร
  • จัดกิจกรรมการตลาดตามแผนงานที่วางไว้
  • จัดทำเอกสารการขออนุมัติงานการตลาดต่าง ๆ เช่น เอกสารการจัดซื้อ, เอกสารการจัดจ้าง, เอกสารการจ่าย เป็นต้น รวมถึงประสานงานเพื่อดำเนินจัดซื้อดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างได้อย่างราบรื่น
  • ติดต่อและประสานงานกับคู่ค้า (Supplier) ในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายโฆษณา, โปสเตอร์, โบรชัวร์, บูทแสดงสินค้า, บูทประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
  • ประสานงานและทำงานร่วมกับ Advertising Agency และ Media Agency เพื่อจัดกิจกรรมการตลาดและจัดหาสื่อในการประชาสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ
  • ประสานงานกับ Sale Agency เพื่อดำเนินกิจกรรมการตลาดตามที่บริษัทวางแผนไว้
  • คิดกิจกรรมการตลาดต่าง ๆ

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Charn Issara Development Public Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที