Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
27 October 2020
Job ID: SK-3561
Marketing Section Manager - Snack Products/ผู้จัดการแผนก ด้านการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว
วัตถุประสงค์ของงาน :

ดูแลงานการตลาด การวางแผนการตลาดอย่างมีกำไร เลือกสื่อสารการตลาดทั้งภายนอกและภายในองค์กรในช่องทางที่มีประสิทธิผล ดูแลผลิตภัณฑ์ใหม่รวมถึงต้นทุน ราคาขาย ศึกษาข้อมูลของอุตสาหกรรม คู่แข่ง เพื่อพิจารณาแผนการตลาดให้เหมาะสมทั้งแง่ ผลิตภัณฑ์ ราคา และการสื่อสารถึงลูกค้าและผู้บริโภค ให้สอดคล้องกับภาวะปัจจุบันและตอบรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว สรุปและรายงานกิจกรรมถึงผู้บริหาร/ผู้จัดการฝ่าย รวมถึงประเมิณผลงานของกิจกรรมที่จัดขึ้นได้อย่างเหมาะสม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • วางแผนการตลาด (4Ps) และนำไปปฎิบัติตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์ หากลุ่มเป้าหมาย (STP) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • เลือกช่องทางการสื่อสารอย่างเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงช่องทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
 • สื่อสารทำงานร่วมกับฝ่ายขายทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเข้าใจ มีประสิทธิภาพ
 • วางแผนการออกสินค้าใหม่ร่วมกับฝ่ายขายในช่องทางการจัดจำหน่ายที่ตกลงได้ตามเวลา
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ร่วมกับฝ่ายวิจัยพัฒนา เพื่อออกสินค้าที่ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย ขายได้ และมีกำไร
 • วางแผนและจัดการค่าใช้จ่ายการตลาดร่วมกับฝ่ายบัญชีได้อย่างเข้าใจ ถูกต้อง
 • การติดต่อและบริหารความสัมพันธ์กับ advertising agency, packaging design agency, supplier หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตลาดอื่นๆ
 • ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้บรรลุผลสำเร็จ
 • วางแผนการปฏิบัติงานในส่วนงานย่อย และตรวจสอบดูแลการทำงานของทีมงานให้เป็นไปตามแผนงานและให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้
 • ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานของส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • ให้คำปรึกษา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนสอนงานให้แก่บุคลากรในส่วนงานย่อยให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สื่อสารและประสานการทำงานระหว่างทีมงานเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุวัตถุประสงค์
 • ร่วมกำหนดและนำเสนอราคาสินค้าส่งออกตลาดภายในประเทศให้มีความเหมาะสม คุ้มค่ากับต้นทุนและสามารถสร้างกำไรได้สูงสุดโดยคำนึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ศึกษาและติดตามสถานการณ์ตลาด ตลอดจนความน่าจะเป็นไปได้ของสินค้าใหม่ที่จะเสนอ ข้อมูลสินค้าใหม่ ๆ กับลูกค้า เพื่อสรุปรายงาน นำเสนอแก่ผู้บริหาร
 • ดูแล และบริการกับลูกค้าหลังปิดการขาย ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในองค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแลเกี่ยวกับการออกรายการสินค้าและราคา เพื่อให้เกิดความถูกต้อง และได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแลพร้อมกับทวนสอบการประสานงานด้านเอกสารกับผู้ที่เกี่ยวข้องในบริษัท
 • รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าในกรณีที่สินค้ามีปัญหา พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุ และวิธีป้องกันปัญหาตลอดจนแก้ไขปัญหาอย่างประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบข้อมูลและรายงานสภาวะสินค้าคงคลังตลอดจนติดตามการผลิตให้ถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
 • ร่วมติดตามประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการตลาด ผู้ผลิต คู่แข่ง เพื่อสรุปรายงานนำเสนอแก่ผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือคุณภาพทุกระบบที่ใช้อยู่ในองค์กร และระบบคู่มือคุณภาพ ขั้นตอนการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่จะนำมาใช้ในอนาคต ขององค์กรทุกระบบ
คุณสมบัติ :
 • ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ในการติดต่อ ดูแลและประสานงานกับลูกค้าในประเทศ ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร, ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยว 4 ปีขึ้นไป
 • ความรู้เกี่ยวกับการบริหารต้นทุน และการวิเคราะห์ความคุ้มทุนและกำไร การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานมหาชัย ถนนพระราม 2
Google Map: https://goo.gl/maps/4QUEw666zHE2

Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Performance bonus
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

THAI UNION GROUP PCL.
http://www.thaiunion.com/en
About Thai Union Group PCL (TU): Thai Union Group PCL is the world’s seafood leader bringing high quality, healthy, tasty and innovative seafood products to customers across the world for almost 40 years. Today, Thai Union is regarded as the world’s largest producer of shelf-stable tuna products with annual sales exceeding THB 125 billion and a global workforce of over 46,000 people who are dedicated to pioneering sustainable, innovative seafood products. The company’s global brand portfolio includes Thai-leading brands Sealect, Fishoม and Bellotta and market-leading international brands such as Chicken of the Sea, John West, Petit Navire, Parmentier, Mareblu, King Oscar, and Rügen Fisch As a company committed to innovation and globally responsible behaviour, Thai Union is proud to be a member of the United Nations Global Compact, and a founding member of the International Seafood Sustainability Foundation (ISSF). Its work in sustainability has been recognised by its inclusion in the Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) Emerging Markets in 2014.  In 2015 Thai Union was listed in the index for the second year in a row with a 67 percent increase in its overall score driven by improved performances across its environmental, economic and social criteria.

Is this your company? Claim it now!