Property Jobs in Bangkok 113 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs

Similar searches

Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
28 June 2020
Job ID: BK-226206
Operation Manager - Condominium

หน้าที่รับผิดชอบ :

 • วางแผนและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 • วางแผนและควบคุม พร้อมชี้แจงให้ผู้ร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบ และปฏิบัติ
 • ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามมาตรฐานในการทำงาน
 • ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันกับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ได้ประสิทธิผล 

คุณสมบัติเพิ่มเติม :

 • วุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท ทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านงานบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัย หมู่บ้านอย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะในงานด้านบริหาร
 • มีทักษะทางด้านการบริหารจัดการ และมีความเป็นผู้นำ
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ
 • สามารถทำงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่กดดันได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ปฏิบัติงาน 6 วัน/สัปดาห์

     Sansiri Public Company Limited     

475 Siripinyo Building, 12th Floor,     
    Sri Ayutthaya Road, Rajthevi,         
    Bangkok  10400
022013154 Fax : 02-201-3315

Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Performance bonus
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

Sansiri Public Company Limited
https://www.sansiri.com/thai/
บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือฯ หนึ่งในผู้นำธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยครบวงจร ที่มีผลงานอันโดดเด่นทั้งในด้านบริหารอาคาร (Property Management) พัฒนาโครงการ (Project Development) เป็นตัวแทนจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ (Property Agency) รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน (Property Consultancy) และด้านบริหารโรงแรม (Hospitality Management)

Is this your company? Claim it now!