งาน นักสถิติการประกันภัย 20 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

10 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: BK-229834
Actuarial Officer/เจ้าหน้าที่คณิตศาสตร์

คุณสมบัติผู้สมัคร:     

 • เพศชาย/หญิง อายุ 23 - 30 ปี
 • ปริญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ประกันภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการคำนวณ
 • มีประสบการณ์ด้านประกันชีวิตและสุขภาพ หรือประกันภัย อย่างน้อย 1 ปี
 • ใช้โปรแกรมทางการคำนวณคณิตศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้องได้
 • มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม MS Officer Excel รวมถืงสามารถเขียน VBA MACRO
 • มีความละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฎิบัติงานที่สำนักงานพาราไดซ์ พาร์ค ศรีนครินทร์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • กำหนดแบบประกันชีวิตกลุ่มสวัสดิการที่เป็นความต้องการของตลาดและคำนวณ อัตราเบี้ยที่เหมาะสม
 • ประสานงานและทำเสนอรายละเอียดของแบบกรมธรรม์ต่อ คปภ. เพื่อขออนุมัติ และปรับปรุงแก้ไข รายละเอียด อัตราเบี้ย ตามความเห็นชอบของ คปภ.
 • หลังจากได้อนุมัติจาก คปภ. จึงนำแบบประกันที่ได้รับอนุมัติมาประกาศใช้ในบริษัท
 • นำข้อมูลของลูกค้าที่ได้จาก Corporate Sale มาตรวจสอบแล้วจึงทำการประมาณสินไหมที่คาดว่าจะเกิดและประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • คำนวณอัตราเบี้ยที่เหมาะสมจากข้อมูลที่วิเคราะห์
 • ส่งอัตราเบี้ยและการประมาณสินไหมที่คาดว่าจะเกิดและประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆให้บริษัท ไทยรีประกันชีวิต
 • ปรับปรุงอัตราเบี้ยเพื่อความเหมาะสมหากได้รับการแก้ไขจากผู้บังคับบัญชา

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

MBK Life Assurance Public Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที