Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
28 May 2020
Job ID: NKP-1533
Sales , Sales Supervisor/เจ้าหน้าที่ขาย , หัวหน้าแผนกขาย

รับสมัคร

เจ้าหน้าที่ขาย 1 ตำแน่ง

หัวหน้าแผนกขาย 1 ตำแหน่ง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าการขายที่บริษัทกำหนด
 • วางแผนการทำงานปละแผนการเยี่ยมลูกค้ารายสัปดาห์
 • ออกเยี่ยมลูกค้าร่วมกับแผนกผลิตภัณฑ์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ นำเสนอตัวอย่างให้ลูกค้าทดลอง ตอดตามผลและปิดการขาย
 • แสวงหาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาบ
 • หาข้อมูลกาตลาดทั้งผลิตภัณฑ์และคู่แข่ง
 • จัดทำรายงานการขาย และการเยี่ยมลูกค้าเป็นประจำวัน
 • ศึกษาและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ติดตามเร่งรัดหนี้สินลูกค้าได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพตามที่ได้รับมอบหมายจากบัญชี
 • สร้างภาพลพจน์และทัศนคติที่ดีต่อลูกค้า รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกัลูกค้า
 • ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ และปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงาน ISO 
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง
 • รักษาความลับของบริษัท ฯ

คุณสมบัติ

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป จบสาขาสัตวศาสตร์, เทคนิคการสัตวศาสตร์แพทย์, สัตวบาล หรือที่เกี่ยวข้อ
 • มีประสบการณ์ 1-2 ปี ขายอาหารสัตว์
Apply Now

Job Details:

Nutrition SC Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!