Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
18 November 2019
Job ID: NKP-1202
Business Development (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ)

คุณสมบัติ: -

 • สัญชาติไทย
 • เพศชายหรือหญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับงาน
 • มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่ระดับ ดังนี้
  • MU GRAD Test: 36 หรือ MU-ELT: 56 หรือ TOEIC: 400 หรือ IELTS: 3 หรือ TOEFL IBT: 29 หรือ
  • TOEFL ITP: 390 โดยผลการทดสอบต้องมีอายุน้อยกว่า 2 ปี
 • เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความกระตือรือร้น มีทักษะวางแผนเชิงกลยุทธ์ และมีทักษะในด้านการเจรจาต่อรอง และการประสานงานที่ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีม
 • มีประสบการณ์ด้านงานพัฒนาธุรกิจ การวิเคราะห์โครงการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย (Job Description):  

 • วิเคราะห์ บริหารจัดการ และพัฒนาโครงการลงทุน
 • กำกับ ดูแล บริษัท หรือ โครงการ ที่มหาวิทยาลัยลงทุนหรือร่วมลงทุน
 • ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ การแก้ไขปัญหาด้านโครงการลงทุนแก่ส่วนงานต่าง ๆ
 • จัดทำแผนธุรกิจ แผนโครงการ การพัฒนาการลงทุนของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างรอบคอบพร้อมทั้งทำความเห็น สรุปรายงานและเสนอแนะ
 • วางแผนงาน จัดทำรายงานวิเคราะห์ธุรกิจ
 • วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของธุรกิจทั้งที่จัดตั้งใหม่และธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันซึ่งอยู่ในความดูแลของมหาวิทยาลัย
 • ศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทางในการ สร้างและปรับปรุงพัฒนาหลักเกณฑ์ในการบริหารจัดการการโครงการลงทุน
 • เข้าร่วมประชุมและชี้แจงรายละเอียดต่อคณะกรรมการต่าง ๆ ด้านโครงการลงทุน
 • ฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการด้านการพัฒนาโครงการลงทุน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง resume พร้อมเงินเดือนที่คาดหวัง โดย e-mail มาที่

 ศูนย์บริหารสินทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2

 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา

 อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

 โทรศัพท์ : 02-849-6069

 โทรสาร  :  02-849-6067

Apply Now

Job Details:

Mahidol University
Is this your company? Claim it now!