Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
01 June 2020
Job ID: NKP-1538
Production Supervisor/หัวหน้าแผนกผลิต

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บริหารงานด้านการผลิต, การวางแผนการผลิต เป็นไปตามเป้าหมาย (KPI) และทันตามกำหนดเวลา เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
 • บริหารงานผลิตให้สอดคล้องกับระบบบริหารคุณภาพ,ข้อกำหนดลูกค้า และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ
 • ควบคุมการทำงานของพนักงานในสังกัด ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด, จัดตารางกะการทำงาน บริหารบุคลากรให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน
 • จัดทำตัวชี้วัดประสิทธิภาพการทำงาน (Skill Control Sheet) และสื่อสารให้กับพนักงานในสังกัดรับทราบ
 • ร่วมวิเคราะห์ปัญหาข้อบกพร่องการเกิด NCR และข้อร้องเรียน เพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดปัญหาซ้ำ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • พิจารณารับบุคคลเข้าทำงาน, ให้ออกจากงาน, ลงโทษ ในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 • เป็นผู้ควบคุมดูแลกิจกรรม 5 ส., กิจกรรม Big Cleaning Day ในหน่วยงานผลิต
 • จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายวัน, รายเดือน และสรุปผลรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ
 • ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต, การขนส่ง, ดำเนินการแจ้งซ่อมรถยนต์และเครื่องจักร
 • ส่งเสริมกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพ ระบบการจัดการ อาทิเช่น ISO 9001, GMP, HACCP เป็นต้น
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

สวัสดิการ

 • โบนัสประจำปี(ตามผลประกอบการ)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสังคม
 • ชุดฟอร์มพนักงาน

 ที่ตั้ง (สถานที่ปฏิบัติงาน)

 • เลขที่ 7/1 หมู่ที่ 7 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210

 

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล 063-2020597 / 063-2020598

 

Apply Now

Job Details:
 • Employment Type:
  Full Time, Permanent
 • Required Qualification:
  Degree
 • Required Experience:
  5 years
 • Location:
  Nakornpatom, Thailand
 • Salary:
  Salary negotiable

Benefits:
 • Overtime pay
 • Performance bonus
 • Flexible working hours

VIEW ICE (2015) CO., LTD.
Is this your company? Claim it now!