Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
18 November 2019
Job ID: CH-11504
Biomass Product Selling Section Head หัวหน้าแผนกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชีวมวล 1 ตำแหน่ง

รายละเอียดงาน ;

 • รับผิดชอบงานขายและการตลาดด้านเชื้อเพลิงชีวมวล ผลิตภัณฑ์จากชีวมวล ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ติดต่อ / สื่อสารกับลูกค้า นำเสนอผลิตภัณฑ์จากชีวมวลเพื่อให้เกิดการซื้อขาย
 • จัดการและควบคุมงบประมาณด้านการขายสินค้าและการตลาดโดยรวม
 • ควบคุม ติดตาม ประเมินผลแผนกจัดหาเชื้อเพลิงชีวมวล ให้เป็นไปตามปริมาณ คุณภาพ และต้นทุน  
 • ประสานงานร่วมกับทีมงานในองค์กร เกี่ยวกับการจัดหาชีวมวล
 • รวบรวมข้อมูล วางแผนและพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด
 • สำรวจและวิเคราะห์คู่แข่งตามสถานการณ์ปัจจุบัน
 • บริหารสัญญาต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามเงื่อนไข
 • วางแผนจัดการงานด้านการตลาดเชิงรุก ในรูปแบบที่เหมาะสม
 • สรุป วิเคราะห์ข้อมูล และรายงานผลการดำนินการเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
 • ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้การทำงานเป็นไปในทิศทางที่บริษัทกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ:

 • เพศ : ชาย – หญิง
 • การศึกษา : ปริญญาตรีสาขาการตลาด เกษตรศาสตร์ การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบกาณ์ด้านการขายและการตลาดอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
 • มีมนุษย์สัมพันธ์และมีบุคคลิกภาพดีน่าเชื่อถือ
 • มีความรับผิดชอบและเป็นผู้นำ มีทักษะด้านการสื่อสารและการเจรจาต่อรองได้เป็นอย่างดี
 • มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี ทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • มีทัศนคติการทำงานที่ดี ทำงานแบบมืออาชีพ ทำงานเป็นทีม สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • สามารถเดินทางไปติดต่อประสานงานกับลูกค้าที่ต่างจังหวัดได้ทุกพื้นที่
 • ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 • มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี (TOEIC Scores : 300)

How to apply a job

  Qualified candidates can fill the job application at the company every day on Monday to Saturday at 08.00-15.00 or submit your resume to Khun Juntra or Khun Wassana, Human Resources Department at Sahacogen (Chonburi) Pubilc Company Limited; 636 Moo 11, Sriracha Saha Group Industrial Park, Sukaphiban 8 Road, Nongkharm, Sriracha, Chonburi, 20230. Telephone number: 038-481-555 ext. 242-243, or fill the job application on the company’s website at www.sahacogen.com, or send the job application attached with your resume to (please indicate the required position in the subject).

Human Resources Department

Sahacogen (Chonburi) Public Co.,Ltd

M. 11, Sukaphiban 8 Road, Nongkharm,Sriracha, Chonburi 20130

Tel: 0 3848 1555 Fax : 0 3848 1551

http://www.sahacogen.com or send a CV by click “ Apply Now ”

Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Overtime pay
 • Performance bonus
 • Flexible working hours
 • Travel allowance
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited
บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ตามโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer: SPP) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย รวมถึงการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำให้กับ โรงงานต่างๆ ในเขตพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์-ศรีราชา ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน กระทรวงพลังงาน ในลักษณะของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Cogeneration Combined Cycle Plant) โดยใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น เชื้อเพลิง บริษัทฯ ได้ขยายกำลังการผลิตและตั้งบริษัทย่อย ซึ่งได้แก่ บริษัท สหโคเจน กรีน จำกัด และ บริษัท สหกรีน ฟอเรสท์ จำกัด ตามโครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (Very Small Power Producer: VSPP) ในลักษณะของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ผลิตและจำหน่าย ไฟฟ้า และ ไอน้ำ โดยใช้เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเป็นเชื้อเพลิง และ บริษัท สหกรีน เอ็นเนอร์ยี จำกัด ทำการผลิตชีวมวลอัดเม็ด เพื่อส่งออก จึงมีความประสงค์เปิดรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ Sahacogen (Chonburi) Public Company Limited (SCG), a Thailand-based company, is a Small Power Producer (SPP) engaged in the production and distribution of electricity and steam. It uses natural gas as the main fuel for cogeneration combined cycle power plant with production capacity of 174 MW of electricity and 81 tons of steam per hour. Sahacogen has three subsidiaries, namely : Sahacogen Green Company Limited ( SGN ) and Sahagreen Forest Company Limited ( SGF ) , both of them are Very Small Power Producer ( VSPP ) generating electricity by using biomass as the fuel . Another one is Sahagreen Energy Company Limited ( SGE ) operating compressed biomass pellets . Its head quarter and main facility are located at Sriracha Saha Group Industrial Park, Sriracha District, Chonburi Province . We are now looking for intelligent, dedicated and motivated people to help Sahacogen expand our projects .

Is this your company? Claim it now!