23 August 2019
Job ID: CH-9612
5506 ผู้จัดการร้านอาหาร Restaurant Manager

ผู้จัดการร้านอาหาร Restaurant Manager 
฿ 16 000 - ฿ 22 000 รายเดือน 
ชลบุรี - เมืองชลบุรี 
รองรับใบอนุญาตการทำงาน: ไม่ได้ 
ดูข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครที่นี่: https://www.start.co.th/job-ผู้จัดการร้านอาหาร-restaurant-manager-5506

ลักษณะงาน

1. ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการต้อนรับ และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ถูกสุขอนามัย
2. ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ และติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
3. วางแผนการขาย และควบคุมต้นทุน 
4. วางแผนพัฒนาสินค้าใหม่ ให้เหมาะสมกับการตลาด
5. วิเคราะห์แนวโน้มของตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับยอดขาย เช่น พฤติกรรมการบริโภค ภาวะเศรษฐกิจ และพัฒนาสินค้าให้เข้ากับสถานการณ์
6. วิเคราะห์คู่แข่งในช่องทางต่างๆ
7. Update ข้อมูลโฆษณาผ่าน Social Media
8. ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงาน เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
9. สังเกต และบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบ
10. ทำสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เช่น ผลการปฏิบัติงาน, ปัญหาและการแก้ไข, รายงานการขายและ stock สินค้าของแผนก Beverage และรายงานจำนวนภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ และชำรุดเสียหาย เป็นต้น
11. สามารถดูแลภาพรวมของงานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด
12. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.วุฒิปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป / การตลาด /การจัดโรงแรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.มีประสบการณ์ในด้านดังกล่าว ในร้านอาหาร หรือโรงแรม 3 ปี
3.สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงรูปแบบการขาย
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Word, Excel, PowerPoint, Photoshop ได้ดี
5.คุณสมบัติส่วนบุคคล: มีความซื่อสัตย์, ขยัน, อดทนสูง, มีใจรักงานบริการ, มีมารยาทดี, ทำงานเป็นกะได้, มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่, มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรแล้วผู้ร่วมงาน, มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์, บุคลิกดีมีความเป็นผู้นำ, รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. Fluent in Thai language in both written and spoken form

สวัสดิการ

 อาหาร

 การฝึกอบรมและพัฒนา

สวัสดิการอื่น ๆ

 - ประกันสังคม 
- ทิป

 https://www.start.co.th/job-ผู้จัดการร้านอาหาร-restaurant-manager-5506

Job Details:
 • Employment Type:
  Full Time
 • Career Level:
  Middle Level
 • Required Qualification:
  Diploma of High Vocational Education
 • Required Experience:
  2 years
 • Company Industry:
  Food and Beverage / Catering
 • Location:
  Chonburi, Thailand
 • Salary:
  ฿16,000 - ฿22,000/mo (Salary negotiable)

Benefits:
 • Five-day work week
 • Overtime pay
 • Performance bonus

Start (Thailand) Co., Ltd.
https://www.start.co.th/