งาน สุขภาพ โภชนาการ ความงาม ใน ประเทศไทย 261 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
28 มีนาคม 2562
รหัสงาน: BK-56614
ผู้อำนวยการ สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 1 อัตรา

บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 • กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของแผนหลัก ของ สสส. ที่ได้รับมอบหมายให้สอดคล้องกับนโยบายของกองทุน และทิศทางที่ สสส. กำหนดไว้และสามารถบริหารจัดการให้มีการขับเคลื่อนแผนฯ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • บริหารงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งการประมาณการงบประมาณ การจัดสรรงบฯ การวางแผนการใช้งบฯ และบริหารจัดการการใช้งบฯ ตามแผนการอนุมัติและแผนการเบิกจ่ายเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ของแผนฯ ที่รับผิดชอบ ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้
 • บริหารจัดการแผน/แผนงาน/โครงการ ตั้งแต่ช่วง “up stream”  ได้แก่ การจัดกระบวนการพัฒนาข้อเสนอแผนงาน/โครงการให้มีคุณภาพรวมถึงการกำหนดวงเงินงบฯ ที่เหมาะสม การคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกลั่นกรองทางวิชาการ การประสานกับภาคีเพื่อปรับปรุงข้อเสนอแผนงาน/โครงการ  และช่วง “down stream” ได้แก่ การกำกับติดตาม และดูแลสนับสนุนให้มีการดำเนินงานเพื่อบรรลุตามเป้าหมายของแผนงาน/โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริหารภาคีและเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนฯ ที่รับผิดชอบ และสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้กับ สสส. รวมถึงการบริหารความสัมพันธ์ทั้งกับภาคีเครือข่าย และระหว่างภาคีเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารจัดการบุคลากรในสำนักในภาพรวม โดยการบริหาร อำนวยการ จัดสรรบทบาทหน้าที่ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ  รวมถึงการสร้างขวัญกำลังใจ และสื่อสารให้บุคลากรภายใต้บังคับบัญชามีความเข้าใจที่ชัดเจนในเป้าหมายของสำนักและองค์กร
 • กำหนดมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ ในการทำงานภายในสำนัก เพื่อให้มีมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ และสอดคล้องกับระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติของ สสส.ที่เกี่ยวข้อง
 • ค้นหาโอกาสและสนับสนุนให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการ และการประสานพลังกับทั้งส่วนงานภายใน สสส. และกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 • ทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจของสำนัก หรือที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการของสำนักงาน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป โดยมีพื้นฐานการศึกษาในสาขาใดสาขาหนึ่ง ได้แก่ การบริหาร เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ การศึกษา การพัฒนา หรือสาขาอื่นๆ ที่เหมาะสม
 • อายุไม่เกิน 55 ปี (นับถึงวันสมัคร)
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 15 ปี และมีประสบการณ์ระดับบริหาร (ผู้บริหารระดับกลาง)ไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยมีประสบการณ์ด้านบริหารหรือประสานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสุขภาพหรือด้านสังคม และ/หรือการบริหารทุนสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม
 • สามารถวิเคราะห์ ถ่ายทอด หรือสื่อสารข้อมูล ในเชิงนโยบาย  แนวคิด และหลักการด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีภาวะผู้นำ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สร้างเสริมการทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถใช้ภาษาไทยได้ดีมากทั้งการพูด  การเขียน  และการนำเสนอ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี ทั้งการพูด และการเขียน
 • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้ในระดับดี
 • มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
 • มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ

กำหนดการรับสมัคร

 • ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัคร วันนี้–25 เมษายน 2562 ที่เว็บไซต์ สสส., FB Thai Health Recruitment Center
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติเบื้องต้น วันที่ 2 พฤษภาคม 2562    
 • การสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกับ สสส. ของผู้ผ่านการพิจารณาเบื้องต้น วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม 310 ชั้น 3 สสส.
 • ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่เว็บไซต์ สสส., FB

**ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี**

**ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ**

ผู้สนใจกรุณากรอก ใบสมัครตามแบบฟอร์ม สสส. ที่ www.thaihealth.or.th/Career.html และส่งประวัติส่วนตัว หลักฐานการสมัครงาน พร้อมรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป มาที่  ฝ่ายบริหารงานบุคคล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ที่อยู่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 หรือ Apply Now หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นายชนะภัย อดิเรกศิวกุล ฝ่ายบริหารงานบุคคล โทร 02-343-1500 และสามารถติดตามข่าวการรับสมัครงานได้ที่ FB – Thai Health Recruitment Center

หมดเขตรับสมัครวันที่ 25 เมษายน 2562

สสส. จะพิจารณาเฉพาะผู้สมัครที่ใช้แบบฟอร์มสมัครงานของ สสส. เท่านั้น


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Thai Health Promotion Foundation
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที