งาน วิศวกรรม ใน ประเทศไทย 1,080 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

25 พฤษภาคม 2562
รหัสงาน: BK-88653
Packaging Development Specialist/เจ้าหน้าที่เชี่ยวชาญงานวิศวกรรมบรรจุภัณฑ์

ดูแลรับผิดชอบคุณภาพของบรรจุภัณฑ์ เพื่อให้ได้วัตถุดิบบรรจุภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนด ของเสริมสุขฯ/มาตรฐานระหว่างประเทศ /มาตรฐานตามที่หน่วยงานราชการและกฎหมายกำหนด เพื่อให้สามารถใช้ในกระบวนการผลิตได้ตามมาตรฐาน รวมถึงการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่อยู่ในมาตรฐานแต่มีต้นทุนลดลง และการขออนุญาตราชการในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่และฉลากบรรจุภัณฑ์ใหม่

ดูแลรับผิดชอบงานด้านบรรจุภัณฑ์:

 • ร่วมกับ Supplier ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้งาน ซึ่งพิจารณาและนำเสนอ ขออนุมัติใช้บรรจุภัณฑ์ ที่ทาง Supplier  มีนวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมานำเสนอ เพื่อการ Approve
 • ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ ให้ได้บรรจุภัณฑ์ตาม Spec. ที่กำหนด
 • ควบคุมและจัดทำมาตรฐานของ Packaging  ดังนี้
  • Primary Packaging   บรรจุภัณฑ์ที่สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ขวด ฝา กระป๋อง 
  • Secondary  Packing  บรรจุภัณฑ์ ที่ไม่ได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ ใช้ห่อหุ้ม เช่น กล่อง กระบะ ลัง  
 • ควบคุมดูแลคุณภาพวัตถุดิบที่จะนำมาทำบรรจุภัณฑ์  ให้ได้ตาม Spec. ที่กำหนด   โดยต้องได้รับการ Approve  เช่น  รูปร่างขวด  ความหนา  ความสูง  ฝา 
 • ตรวจสอบ วิเคราะห์ คุณสมบัติของบรรจุภัณฑ์  สินค้าของบริษัท ให้เป็นไปตาม Spec. ที่กำหนด
 • จัดทำมาตรฐานการบรรจุหีบห่อและการเรียงซ้อนของผลิตภัณฑ์แต่ละขนาดบรรจุภัณฑ์ 

ทดสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์:

 • ทำการทดสอบ คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ ใหม่ ๆ  ก่อนการใช้งาน  โดยต้องประสานงานกับแผนกจัดซื้อ และทีมงานโรงงาน
 • เมื่อได้รับการอนุมัติเบื้องต้นแล้ว  จึงนำบรรจุภัณฑ์ตัวอย่างไปทดลองบรรจุจริง   ขนส่งจริง  โดยต้องประสานงานกับแผนกผลิตแต่ละโรงงาน
 • นำเสนอแผนงานตรวจสอบคุณภาพบรรจุภัณฑ์,New  product  และจัดทำรายงานสรุปต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร  เป็นรายเดือน
 • นำเสนอเพื่อขออนุมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกี่ยวข้องด้านบรรจุภัณฑ์

การดูแลงานด้านบรรจุภัณฑ์:

 • โครงการลดต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์
 • ประสานงานด้านเทคนิคระหว่างทีมงานโรงงาน, ผู้ส่งมอบวัสดุบรรจุภัณฑ์, อุปกรณ์และเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์

ระบบคุณภาพ:

 • สนับสนุนโรงงานต่างๆ ในการตรวจประเมินจาก Auditors จากระบบคุณภาพต่างๆด้าน Packaging

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์บรรจุภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานด้าน F&B Packaging  3-5 ปี
 • มีความรู้และ/หรือทักษะสามารถปฏิบัติงาน ได้ตามมาตรฐานของตำแหน่งงาน มีความรู้ด้านการจัดการระบบคุณภาพ GMP&HACCP และ ISO 22000 Food safety , สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานต่างๆได้ เช่น MS word, excel, Power point เป็นต้น
 • มีความเข้าใจเรื่องการออกแบบหรือการผลิตบรรจุภัณฑ์ 

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Thai Beverage Public Company Limited (Serm Suk PCL)
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที