งาน การผลิต ใน ประเทศไทย 1,015 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
10 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: RY-7821
Painting Inspector (Contract 11 Months)

Qualifications:

 -ชาย / หญิง , อายุ 25 ปีขึ้นไป

 -การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทั่วไป

 -ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบงานก่อสร้าง Tank หรือ Pressure Vessel และ Heat Exchanger หรือ Piping หรือ Steel Structure

 -มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในการตรวจสอบงานเตรียมพื้นผิวและเคลือบผิวงานตามมาตรฐานสากล เช่น SSPC หรือ อื่น ๆ 

 -มีประสบการณ์ด้านการตีความของมาตรฐานสากล

 -มีความรู้และประสบการณ์ในระบบ ISO 9001

 -สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารได้ดี

 -ความรู้ด้านวัตถุดิบ กระบวนการ ของงานเตรียมพื้นผิว และทำสี

 -ความรู้มาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง

 -สายตาปกติและไม่บอดสี

 

 Responsibilities:

ด้านประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า

 • จัดเตรียมขั้นตอนการตรวจสอบงานเตรียมพื้นผิว และงานเคลือบผิวตามข้อกำหนดของงานที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการตรวจสอบและตรวจตรา
 •  ด้านการตรวจสอบวัตถุดิบ

 • ตรวจสอบ การรับวัตถุดิบก่อนการเตรียมพื้นผิว และการเคลือบผิว เพื่อป้องกันวัตถุดิบที่ไม่มีคุณสมบัติตามมาตรฐานและข้อกำหนด เข้าไปในกระบวนการ
 • จัดเตรียม เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจรับวัตถุดิบ ให้เหมาะสม
 • ตรวจสอบการจัดเก็บวัตถุดิบ
 • ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาของคุณภาพ, ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ เพื่อดำเนินการตรวจรับและฝ่ายการผลิต เพื่อจัดส่งข้อมูลการตรวจสอบวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์
 •  ด้านการตรวจสอบกระบวนการผลิต

 • เข้าร่วมประชุม Pre Inspection Meeting
 • จัดเตรียมแบบฟอร์มในการตรวจสอบ รายงานการเตรียมพื้นผิว และการเคลือบผิว
 • จัดเตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบระหว่างการเตรียมพื้นผิว และงานทำเคลือบผิวให้เหมาะสม รวมถึงตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องมืออยู่ในสภาพสมบูรณ์และได้รับการสอบเทียบก่อนนำไปใช้
 • ตรวจสอบขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว และการเคลือบผิว
 • ตรวจสอบการเตรียมพื้นผิว และการเคลือบผิวระหว่างการดำเนินงาน ตามขั้นตอนการตรวจสอบที่ระบุใน แผนการตรวจสอบ
 • เข้าร่วมตรวจสอบ, ตรวจสอบระหว่างการทำงาน และบันทึกช่างเตรียมพื้นผิว และช่างเคลือบผิวที่มีคุณสมบัติที่สามารถทำงานได้ตามข้อกำหนดของงานแต่ละงาน
 • ตรวจสอบความเหมาะสมของอุปกรณ์เตรียมพื้นผิวและการเคลือบผิว
 • ตรวจสอบการทดสอบการเตรียมพื้นผิว หรือการเคลือบผิวตามข้อกำหนด
 • จัดทำรายงานการตรวจสอบตามรายการที่ 3 ด้านบน
 • ตรวจสอบอุณหภูมิอากาศ, จุดน้ำค้าง, ความชื้นสัมพัทธ์
 • จัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับระบบ ISO 9001และ TIS/OHSAS 18001
 • รายงานความคืบหน้า ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
 • จัดทำรายงานของสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดและติดตามการแก้ไข
 • แก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้า

 • รายละเอียดงาน:

  สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • บริการรถรับส่งพนักงาน
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันชีวิต

  Thai Rotary Engineering Public Company Limited
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที