งาน การผลิต ใน ประเทศไทย 1,084 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
19 มกราคม 2562
รหัสงาน: BK-32304
Production Planning Manager / ผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต

รายละเอียดของงาน

 • รับผิดชอบในการวางแผนการผลิต โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันต่อความ ต้องการของลูกค้า
 • พัฒนาปรับปรุงงาน การควบคุมการบริหารงานประจำ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ต้นทุน และการส่งมอบซึ่งสามารถ แข่งขันได้
 • บริหารจัดการงาน วางแผนและควบคุมการผลิต จัดการกับปัญหา ปรับปรุงและพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพ เกิดประสิทธิผลด้วย ความประหยัดคุ้มค่า
 • วัด และประเมินผลการปฏิบัติงานของแผนงานหลักต่างๆ ผู้ใต้บังคับบัญชา และหัวหน้างานในสายงานของตน
 • แจกจ่ายแผนการผลิต มอบงาน ประสานงาน และตรวจสอบควบคุมเพื่อให้งานเป็นไปตามแผนงาน
 • ปรึกษาหารือ กับผู้บริหารระดับรองลงไปในเรื่องราว และปัญหาสำคัญต่าง ๆ
 • ติดตามทบทวน แก้ไข แผนการผลิต
 • จัดทำสรุปรายงานผลการวางแผนผลิต

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี
 • จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมศาสตร์ ,วิศวกรรมการผลิต , การจัดการอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทางานด้านการวางแผนการผลิตต 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ด้านระบบประกันคุณภาพISO 9001 : 2015 , 9001 : 1401,QCC และ TQM
 • มีความรู้ในด้านบริหารธุรกิจ และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการแก้ปัญหา, การวางแผน ,การจัดการด้านกระบวนการผลิต อุปกรณ์ และเครื่องจักรในการผลิต
 • มีพื้นฐาน ด้านระบบ ERP , Navision
 • สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ MS. Office หรือ Auto-CADได้ดี
 • สามารถปฎิบัติงานสัปดาห์ละ 6 วัน จันทร์ - เสาร์ หยุดวันอาทิตย์

สถานที่ปฎิบัติงาน : ณ โรงงาน ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 30 แยก 23 แขวงหนองบอน เขตประเวศ

หากสนใจสมัครงาน กรุณากดปุ่ม "Apply Now"  ด้านล่าง 

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

แผนกทรัพยากรบุคคล
เลขที่ 9 ซอยศรีนครินทร์ 38 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

Website : www.cometsintertrade.com


รายละเอียดงาน:

Comets Intertrade Co., Ltd.
Claim you company