งาน การศึกษา วิชาการ ใน ประเทศไทย 513 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

25 มิถุนายน 2562
รหัสงาน: BK-101678
Academic Coordinator/นักวิชาการศึกษา

Job Descriptions

งานพัฒนาหลักสูตร

- รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร แบบเรียน ความรู้พื้นฐานศึกษา ทำการวิเคราะห์ วิจัย เพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตร

- วิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาและนำเสนอแนวทางการพัฒนาการวางแผนการศึกษา การวิจัยทางการศึกษา

งานประสานงานและบริการ

- ส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษา ในรูปแบบการให้ข้อมูลหลักสูตรแก่นักศึกษาและผู้ที่สนใจ การเผยแพร่ผลงานทางด้านการศึกษา เช่น การเขียนบทความลง website หรือเอกสารต่างๆ

- การประสานงานให้ข้อมูลและคำแนะนำ เกี่ยวกับหลักสูตรและการศึกษา แก่นักศึกษา และอาจารย์

- ประสานงานด้านการศึกษา  ระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา

- การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดตารางเวลาเรียนและตารางสอบ การจัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียน การสอน และการสอบ การประสานงาน Company visit และการจัดประชุม อบรม สัมมนาเกี่ยวกับการศึกษา

- จัดทำเอกสารหลักฐานการประกันคุณภาพการศึกษา การปรับปรุงมาตรฐานของสถานศึกษา

- จัดเตรียมข้อมูลเพื่อการประชุม อบรม สัมมนาเกี่ยวกับการศึกษา 

งานเก็บข้อมูล วิเคราะห์ และวิจัย

- สังเคราะห์ วิเคราะห์ จัดทำสื่อเพื่อส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา

- สำรวจ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับการศึกษา 

- ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก 

- ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

 

Qualifications Required:

- ชาย – หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป

- ปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ทำงานให้บริการด้านการศึกษาหรืองานวิจัย 

- สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ดี

- บุคลิกภาพดี มีService mind มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

 

Contact

College of Management, Mahidol University

69 Viphavadee Rd., Samsennai, Phayatai, Bangkok 10400

Tel : 0-2206-2000  Ext.5102  Fax : 0-2206-2090, 0-2206-2095


รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาโท
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
  5 ปี
 • ประเภทงาน:
 • ประเภทธุรกิจ:
  ธุรกิจการศึกษา
 • สถานที่ทำงาน:
  ดินแดง, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

College of Management Mahidol University
URGENTLY REQUIRED !!!    The College of Management was established by Mahidol University in 1997 as an innovation venture in higher education. We operates as a self-funding unit within Mahidol University and is designed to respond to the rapidly changing context of higher education. Its founders have sought to create a model of graduate management education in Thailand that meets international standards of excellence while focused on the needs of Thai society.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที