งาน ราชการ บริการสาธารณะ ใน ประเทศไทย 26 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

27 มกราคม 2563
รหัสงาน: BK-181931
ผู้จัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

 • บริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงาน และดำเนินการระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • รับผิดชอบงานโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานสิ่งแวดล้อม งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • ให้คำปรึกษา / ฝึกอบรมและทบทวนขั้นตอนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงความปลอดภัย / สิ่งแวดล้อม
 • ตรวจสอบรายวันเพื่อให้แน่ใจว่ากิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างนั้นเป็นหรือไม่เป็นไปตามกฎข้อบังคับและข้อปฏิบัติตามระเบียบของบริษัทฯ รวมถึงระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • แก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและรายงานข้อกังวลของฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้าง เพื่อให้ทางผู้บริหารรับทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป
 • เตรียมเอกสารด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องที่ส่งไปยังหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม หรือหน่วยงานของรัฐตามข้อกำหนดเฉพาะหรือกฎหมาย
 • ร่วมบริหารจัดการทีมงานผู้รับเหมาที่ทำงานในไซท์งานต่างๆของบริษัทฯ กับผู้บริหารโครงการ PM/CM
 • สนับสนุนการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยและการลาดตระเวนเพื่อความปลอดภัยของแต่ละโครงการ
 • อัปเดตกฎหมายและประเมินการปฏิบัติตามกฎหมายและรายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบได้รับทราบ
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารและผู้จัดการโครงการก่อสร้าง
 • ร่วมจัดทำเอกสารประกอบการประกวดราคาตาม TOR ที่งานนั้นๆ กำหนด ร่วมกับทีมประมูล
 • ร่วมจัดทำและเสนอ Proposal งานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมก่อนเริ่มงาน Safety Plan, Environment Plan
 • เข้าร่วมและเป็นตัวแทนบริษัทฯ และโครงการเข้าร่วมประชุมตามที่เจ้าของงานกำหนด และการประชุมร่วมกับหน่วยงานภายนอกตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ

 

คุณสมบัติ  
 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไปสามารถปฏิบัติงานในกรุงเทพและต่างจังหวัดได้
 • สามารถทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ 6 วัน/สัปดาห์ได้
 • ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปในงานด้านงานสิ่งแวดล้อม และ ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในงานด้านการบริหารจัดการ โดยเฉพาะในธุรกิจก่อสร้าง
 • มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับสามัญวิศวกร ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ ละเอียด รอบคอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี และประสานงานได้ดีทั้งภายในและภายนอก
 • มีวิธีประนีประนอม มนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย ซื่อสัตย์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Unique Engineering and Construction Public Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที