งาน ราชการ บริการสาธารณะ ใน ประเทศไทย 33 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

07 เมษายน 2563
รหัสงาน: BK-205200
Educator Monitoring System and Evaluation/นักวิชาการด้านระบบงานและติดตามประเมินผล

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • พัฒนาจัดการข้อมูล ทั้งในด้านการจัดเก็บ การตรวจสอบคุณภาพ รวมทั้งพัฒนาระบบ/เครื่องมือการติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ ตั้งแต่การวางแผน กำหนดโครงการ การอนุมัติโครงการ  การบริหารงบประมาณ และการปิดโครงการ
 • ประสานงานการจัดเก็บข้อมูลการดำเนินงาน รายไตรมาส และตัวชี้วัดในการดำเนินงานแผนงาน/โครงการ
 • วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบข้อมูลผลการดำเนินงาน และเป้าหมายตัวชี้วัด
 • ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบอื่น ๆ ให้ครบถ้วน และให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงานฯ
 • ประสานงาน ติดตาม ตอบข้อซักถาม และให้คำแนะนำเชิงรุกภาคี เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการตามปฏิทินดำเนินงาน งบประมาณ และผลผลิต ผลลัพธ์ที่กำหนดไว้
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • อายุไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี  เศรษฐศาสตร์ สถิติศาสตร์  ทรัพยากรบุคคล เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เรียกชื่ออื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงาน ประมาณ 3-5 ปี
 • มีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพได้ดี สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และโปรแกรมนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีประสบการณ์ด้านระบบสารสนเทศทางการจัดการและติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 •  ความรู้ ทักษะในงาน

 • ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ excel เป็นอย่างดี
 • ทักษะการคิดวิเคราะห์ ความคิดที่เป็นระบบ
 • มีความมุ่งมั่นในความสำเร็จและคุณภาพ
 • มีความสามารถในการประสานงาน สื่อสาร และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • สามารถประสาน ผลักดัน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของแผนงาน/โครงการ ภายใต้แรงกดดันในรูปแบบต่างๆ
 •  

   


  รายละเอียดงาน:
  • ประเภทการจ้าง:
   งานเต็มเวลา, งานประจำ, งานสัญญาจ้าง
  • ระดับของตำแหน่ง:
   ระดับเจ้าหน้าที่
  • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
   ปริญญาโท
  • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
   3 ปี
  • สถานที่ทำงาน:
   พญาไท, กรุงเทพ, ประเทศไทย
  • เงินเดือน:
   สามารถต่อรองได้

  สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ทำงานที่บ้านได้
  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
  • ทุนการศึกษา
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ประกันชีวิต

  Equitable Education Fund (EEF)
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที