งาน ประกันภัย ใน ประเทศไทย 526 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

19 มีนาคม 2562
รหัสงาน: BK-50715
Programmer – Insurance Data Support & Control/เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโสสนับสนุนและควบคุมข้อมูลประกันภัย

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • จัดทำและพัฒนาโปรแกรมการวิเคราะห์ข้อมูลเบี้ยประกันค้างนำส่ง การคิดค่าบริการจากข้อมูลเบี้ยประกันนำส่ง การจัดทำใบแจ้งหนี้ค่าบริการ การกำหนดตั้งค่าอัตราผลตอบแทน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานเคลมสินไหม ข้อมูลเคลมสินไหม
 • จัดทำรายงานนำส่งเบี้ยประกันวินาศภัย เบี้ยประกันชีวิต และค่าบริการให้สำนักงานคณะกรรมการการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
 • แก้ไขปัญหาข้อมูลการทำงานประกันที่ไม่ถูกต้อง โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำ User Acceptance Testing (UAT) เมื่อมีการแก้ไขปรับปรุงระบบงาน  
 • จัดทำรายงานข้อมูลประกันภัยจากระบบ AS400 

คุณสมบัติ:

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน IT 5 ปีขึ้นไปในด้านการเขียนโปรแกรม การบริหารจัดการข้อมูล และการทดสอบระบบ
 • สามารถใช้โปรแกรม Ms.Excel, Ms.Access, Java, Visual Basic รวมถึง SQL ได้เป็นอย่างดี 

งานสรรหาและว่าจ้างบุคลากร

กรุงศรี ออโต้

550 ชั้น 30 อาคารกรุงศรี เพลินจิต ออฟฟิศ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ใกล้ BTS (เพลินจิต)

โทร. 0 2708 8899

Website: www.krungsriauto.com


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Krungsri Auto
Krungsri Auto, a leader of automotive finance business under Krungsri, offers a variety of loan services, including “Car for Cash”, “Krungsri New Car”, “Krungsri Used Car”, “Krungsri Rod Baan” and “Krungsri Truck” operated by Krungsri Auto Group, Bank of Ayudhya Public Company Limited, “Krungsri Motorcycle”, “Krungsri Big Bike” and “Krungsri Inventory Finance”, operated by Ayudhya Capital Auto Lease Public Company Limited. Continuing to serve its customers the best, the company is looking for talented people who have the potential, dedication and responsibility to grow with Krungsri Auto and be a part of the excellent team.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที