งาน บริหาร ใน ประเทศไทย 1,395 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
21 มกราคม 2562
รหัสงาน: BK-32539
Personal Assistant to MD/ผู้ช่วยผู้บริหาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
 • จัดทำตารางนัดหมาย
 • ส่งเมล์โต้ตอบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • พิมพ์ร่างสัญญาต่างๆ
 • จัดทำแบบฟอร์มเอกสารภายในบริษัทให้เป็นรูปแบบที่ดี
 • ลงบันทึกจัดเก็บข้อมูลต่างๆลงคอมพิวเตอร์
 • บันทึกการประชุมและทำสรุปรายงานการประชุม
 • โทรศัพท์นัดหมายต่างๆให้ผู้บังคับบัญชา
 • ทำ presentation 
 • รับผิดชอบงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 • ประสานติดตามงานให้งานของบริษัทฯในภาพรวมดำเนินไปได้ด้วยดี
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

 

 • เพศหญิง
 • อายุ 25-35ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจการจัดการการตลาดหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านเลขานุการผู้บริหาร 2 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบ
 • มีความรับผิดชอบสูงมีทักษะการติดต่อประสานงาน
 • มีทักษะในการใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
 • บุคลิกภาพหน้าตาดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านเลขานุการผู้บริหารในสายงาน event organizer จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี

รายละเอียดงาน: