งาน บริหาร ใน ประเทศไทย 1,425 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
21 มีนาคม 2562
รหัสงาน: BK-51939
Head /Senior Officer / Officer of Risk Management/หัวหน้าฝ่าย / เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง

ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

 • รับนโยบายการบริหารความเสี่ยง จากคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง  จัดทำเอกสารการประเมินความเสี่ยง  เป็นผู้ประสานงานระหว่างคณะอนุกรรมการ
 • เสนอกลยุทธ์แนวปฏิบัติ  มาตรการในการบริหารความเสี่ยง
 • จัดทำนโยบายบริหารความเสี่ยง ซึ่งต้องครอบคลุมถึงความเสี่ยงประเภทหลัก รวมถึงต้องครอบคลุมตามหลัก COSO
 • ประเมิน ติดตาม และควบคุมความเสี่ยงขององค์กรให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
 • ทบทวนระบบการบริหารความเสี่ยง โดยรวมถึงความมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ
 • ปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและกลยุทธ์ที่กำหนด
 • จัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงขององค์กร เสนอต่อคณะกรรมการ กอช. เพื่อทราบเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 •  

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์  การเงิน หรือ Investment Risk Management  หรือ สถิติ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

  2. ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได้

  3. มีประสบการณ์ในงานไม่ต่ำกว่า 2- 5 ปี เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านการตลาด หรือการตรวจสอบความเสี่ยงด้านการตลาด (Market and Liquidity Risk)

  4. ความรุ้โดยรวมของธุรกรรมสถาบันการเงิน/ธนาคาร/การเงิน-ลงทุน

  5. ทักษะการสื่อสารที่ดี มีทักษะการคำนวณ การพยากรณ์ และการวิเคราะห์


  รายละเอียดงาน:
  • ประเภทการจ้าง:
   งานเต็มเวลา
  • ระดับของตำแหน่ง:
   ไม่ระบุ
  • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
   ปริญญาตรี
  • อายุงาน (ขั้นต่ำ):
   5 ปี
  • ประเภทงาน:
  • สถานที่ทำงาน:
   พญาไท, กรุงเทพ, ประเทศไทย
  • เงินเดือน:
   สามารถต่อรองได้

  สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ประกันสุขภาพ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
  • ประกันชีวิต

  National Savings Fund
  นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที