งาน ขาย บริการลูกค้า พัฒนาธุรกิจ ใน ประเทศไทย 2,393 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
21 มกราคม 2562
รหัสงาน: BK-32454
Sales Coordinator/เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • ควบคุมดูแลการทำการตลาด และประชาสัมพันธ์ ทั้งสื่อ Online (Social Media/Website) และ Off line
 • วางแผนสื่อสารทางการตลาด เช่น โปรโมชั่น โฆษณา ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
 • ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • จัดทำเอกสารและเสนอราคางานบริการของลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความกระตือรืดร้น และความคิดสร้างสรรค์
 • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความรับผิดชอบ
 • มีความสามารถในการสื่อสาร/ประสานงาน และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน) 
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ทำงาน Graphic หรือการออกแบบสื่อ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน