งาน อื่นๆ ใน ประเทศไทย 1,002 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

30 พฤศจิกายน 2561
รหัสงาน: BK-10004
Network Engineer (เงินเดือน 30,000 - 35,000 + ค่าตอบแทนอื่นๆตามผลงาน)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับ requirement จากลูกค้าทั้งด้าน Network performance / Application performance / Database performance และ Troubleshooting tools และสามารถนำเสนอ Technology  ที่เหมาะสมให้ตรงกับความต้องการได้
 • ทำ POC (Prove of concept)และวิเคราะห์ผลสำเร็จของงานที่ทำ  ทั้งรูปแบบเอกสารและการนำเสนอให้ลูกค้า (presentation)
 • สอบ Cert. ที่เกี่ยวข้องกับงานได้ (มีค่าตอบแทนให้สำหรับ Cert. ขั้นสูง)
 • เป็นตัวแทนบริษัทฯไปต่างประเทศได้ (หากจำเป็น)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีความรู้ด้านระบบ network infrastructure ระดับ Enterprise เป็นอย่างดี 
 • ต้องมีความรู้และประสบการณ์ด้าน Network อย่างน้อย 5 ปี มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ปัญหาทาง Network ได้ 
 • เป็นคนตรงต่อเวลา
 • สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
 • มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งพูด อ่าน และ เขียน (บริษัทพร้อมให้การสนับสนุน)  พร้อมติดต่อสื่อสารกับทางต่างประเทศอยู่เสมอ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่น
 • มีความพร้อมในการทำงานด้านเอกสาร
 • สามารถทำงานนอกเวลา หรือ ทั้งต่างประเทศและต่างจังหวัดเป็นกรณีๆได้ (หากจำเป็น)
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Network Security เช่น Firewall, Antivirus หรือ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ

Solutions Zone Co., Ltd.
Claim you company