งาน ขนส่ง ใน ประเทศไทย 1,027 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

23 พฤษภาคม 2562
รหัสงาน: CH-7183
Transportation Supervisor/หัวหน้าแผนกขนส่ง

1. บริหารจัดการงานขนส่งให้สอดคล้องกับแผนงานการส่งมอบผลิตภัณฑ์และรับวัตถุดิบจากลูกค้า
2. บริหารจัดการงานสโตร์กลาง และงานธุรการ ให้สามารถรองรับความต้องการของโรงงาน
3. กำกับดูแลและพัฒนาบุคลากรของฝ่ายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยและมีระเบียบวินัย
4. ควบคุมต้นทุนฝ่ายให้เหมาะสมกับสภาพงานและภารกิจ
5. กำกับดูแลให้มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
6. ตรวจสอบการดูแลรักษาสภาพรถขนส่งให้มีความพร้อมในการใช้งาน
7. ควบคุมอัตราการใช้เชื้อเพลิงให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามอายุการใช้งานและสภาพรถ
8. สนับสนุนงานระบบหรืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
9. รายงานผลการปฏิบัติงานให้กับผู้บริหารระดับสูงทราบ


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • เงินโบนัสตามผลงาน
  • ค่าตอบแทนพิเศษ
  • ค่ายานพาหนะ
  • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Recycle Engineering Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที