งาน วิเคราะห์ธุรกิจ วิเคราะห์ข้อมูล ใน ประเทศไทย 175 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
27 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: BK-217156
Assistant Manager - Purchasing Data Analyst /ผู้ช่วยผู้จัดการวิเคราะห์ข้อมูลจัดซื้อ

Assistant Manager - Purchasing Data Analyst /ผู้ช่วยผู้จัดการวิเคราะห์ข้อมูลจัดซื้อ

Location: ตึกเล้าเป้งง้วน ถ.วิภาวดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • กำกับดูแลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อให้มีความถูกต้อง และทันต่อความต้องการของธุรกิจ เพื่อนำเสนอข้อมูลในการกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้าง
 • ให้คำแนะนำ และระบุสิ่งที่ควรปรับปรุงจากข้อมูลที่วิเคราะห์ได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การจัดซื้อจัดจ้าง
 • กำกับดูและและพัฒนารูปแบบการจัดทำรายงาน Procurement Executive Information System เพื่อนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้อง และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานของผู้บริหาร
 • กำกับดูแลการกำหนดโครงสร้างมาตรฐานสินค้าและบริการแต่ละประเภท รวมถึงการบำรุงรักษาฐานข้อมูลสินค้าและฐานข้อมูลผู้ขายให้เป็นไปตามที่กำหนด
 • กำกับดูแลการจัดกลุ่มข้อมูล Material และ Vendor Master ให้มีความถูกต้องเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำรายงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วางแผนเพื่อพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและองค์ความรู้ของทีมงานให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของธุรกิจ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามได้ที่รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี/โท สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์, สถิติ, การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านงานวิเคราะห์ข้อมูลจัดซื้อและระบบสารสนเทศในงานจัดซื้ออย่างน้อย 5-7 ปี และมีความรู้ในธุรกิจจัดซื้อเป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านการจัดการระบบฐานข้อมูลขั้นตอนและระบบงาน
 • เป็นผู้นำ มีทักษะทางความคิดเชิงวิเคราะห์และมีความรู้ด้านธุรกิจขององค์กรและธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการใช้ Excel PTT SQL Command SSIS Cube
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ  

ติดต่อสอบถาม

สำนักทรัพยากรบุคคลบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

อาคารไทยเบฟควอเตอร์ เลขที่ 62ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110


รายละเอียดงาน:

Thai Beverages Public Company Limited
http://www.thaibev.com/
Thai Beverages PCL is Thailand's the largest alcoholic beverage company, marketing leading beer and spirits brands such as Chang, Mekhong and Sangsom. We are a fully integrated company, involving in production of raw materials through brewing and distilling to marketing, warehousing and distribution of all our finished products. We are committed to quality, responsibility and support to our community. Due to our expansion, we are looking for high potential candidates to join our successful team.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที