Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
04 August 2020
Job ID: SGK-979
Power Plant Manager (Biomass)/ผู้จัดการโรงไฟฟ้า

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • กำหนด ทบทวน ปรับเปลี่ยนนโยบาย และวางแผนกลยุทธ์ในการบริหารโรงไฟฟ้า
 • วางแผนการลงทุนในโครงการต่าง ๆ
 • วางแผน ควบคุม ติดตามผลการบริหารงานประจำวันของหน่วยงานต่าง ๆ ในความรับผิดชอบ
 • ตัดสินใจแก้ไขปัญหา บริหารงาน และให้คำปรึกษากิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวของกับโรงไฟฟ้า
 • กำกับ ดูแล ควบคุมพนักงานภายในโรงงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตาม Job description ,Work Instruction ของแต่ละคน
 • ศึกษาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงหาวิธีการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 • ดำเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO9000,ISO14001, TIS/OHSAS18000
 • สำรวจกิจกรรมหลักของโรงไฟฟ้า วิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ประเด็นปัญหา กำหนดเกณฑ์ในการประเมิน และทำการประเมินและทบทวนลักษณะปัญหา
 • พิจารณาอนุมัติการจัดทำกฎระเบียบด้านความปลอดภัย แจ้งเปลี่ยนกิจกรรมความปลอดภัย ตลอดจนควบคุมการดำเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับกฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
 • รวบรวมสถานการณ์ความเสี่ยงที่มีโอกาสเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ พร้อมทั้งตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน ดำเนินการฝึกซ้อม ทบทวนและปรับปรุงแก้ไขแผนให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตลอดจนดำเนินการสำรวจหลังฟื้นฟูสภาพร่วมกับทีมปฏิรูปฟื้นฟู
 • พิจารณาตรวจสอบและอนุมัติวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม แผนรวมกิจกรรม/โครงการ ตลอดจนจัดการ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการให้เป็นไปตามแผน
 • วิเคราะห์และกำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จัดทำและทบทวนแผนการฝึกอบรม รวมถึงงบประมาณค่าใช้จ่าย เสนอขออนุมัติแผนการฝึกอบรม จัดทำแผนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงผลกระทบ
 • ดำเนินการแก้ไข ตรวจสอบและติดตามผลการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่ได้รับจากการร้องเรียนและแจ้งผลการดำเนินงานแก่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งข่าวสารต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • อนุมัติเอกสารควบคุม Manual,Work Procedure, Work Instruction
 • พิจารณาผลการตรวจสอบและวัดผลแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหา
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ
 •  

  คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • อายุ 35-45 ปี
 • ปริญญาตรี/โทด้านบริหารธุรกิจ, วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานโรงไฟฟ้าอย่างน้อย 5 ปี, ประสบการณ์ทำงานในระดับหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี
 • มีทัศนคติเชิงบวก ชอบความท้าทาย และสามารถจัดการตนเองได้
 • ทำงานเน้นการสร้างผลลัพธ์ตามเป้าหมายและการพัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพสูงขึ้น
 • ให้ความสำคัญและรับผิดชอบต่องานของส่วนรวม
 • เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอในด้านความรู้เชิงเทคนิคในงานและการบริหารทีม
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงิน ต้นทุน การลงทุน และการบริหารด้านการเงินโรงไฟฟ้า
 • หากมีความรู้ด้านโรงไฟฟ้าชีวมวลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • Apply Now

  Job Details:

  Benefits:
  • Flexible working hours
  • Housing allowance
  • Medical insurance
  • Life insurance

  Clover Power Co., Ltd.
  Is this your company? Claim it now!