Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
04 August 2020
Job ID: SP-15406
Investor Relation Manager / Company Secretary Manager/ผู้จัดการส่วนงานนักลงทุนสัมพันธ์ / ผู้ส่วนจัดการส่วนงานเลขานุการบริษัท

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ป. ตรี ทุกสาขา 
 • มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5 ปีในด้านนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ เลขานุการบริษัท 
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ใช้ MS-Office ได้เป็นอย่างดี 

รายละเอียดงาน 

 • สนับสนุนงานด้านสื่อสารองค์กร และนักลงทุนสัมพันธ์
 • ประชาสัมพันธ์ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร
 • การจัดการข้อมูลรายงานของบริษัท 56-1, Annual Report ฯลฯ เพื่อการประชุมผู้ถือหุ้น 
 • คณะกรรมการ, ฝ่ายบริหาร, และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการสื่อสารนโยบายบริษัท 
Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Free shuttle bus
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

Nawarat Patanakarn Public Company Limited
Is this your company? Claim it now!