Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
12 November 2019
Job ID: SP-10308
Investor Relations/นักลงทุนสัมพันธ์

ขอบเขตงาน

 • กำหนดนโยบายและเป้าหมายของฝ่ายประสานงานตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงกำหนดกลยุทธ์และแผนดำเนินงาน
 • ดูแล ควบคุมการจัดทำเอกสารรายงานข้อมูลแก่หน่วยงานกำกับดูแล (ตลาดหลักทรัพย์,กลต.) ตามที่กฎหมายกำหนด เช่น สารสนเทศรายงานผลประกอบการ
 • ประสานงานกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ตลาดหลักทรัพย์และกลต.
 • ดูแลให้บริษัทฯ คณะกรรมการ และผู้บริหารมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของตลาดหลักทรัพย์และกลต.
 • จัดทำคู่มือผู้บริหาร และคู่มือกรรมการ ตลอดจนเป็นผู้ดูแลการรายงานข้อมูลที่จำเป็นต่อตลาดหลักทรัพย์และ กลต.             
 • รายงานวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ (MD&A)  รายงานประจำปี แบบ 56-1  และรายการการถือครองหุ้น
 • จัดทำข้อมูล หรือ Presentation ประกอบการประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น (สามัญและวิสามัญ),
 • บริหารจัดการให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่าง ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และดูแลการให้ข้อมูล และข่าวสารเกี่ยวกับผลประกอบการ การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริษัทฯ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร
 • ประสาน เตรียมการ และบริหารจัดการงานนักลงทุนสัมพันธ์และการเยี่ยมชมกิจการ (company visit),การแถลงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ รายไตรสมาส (Opportunity day),รวมถึงการจัดให้ผู้บริหารพบกับนักวิเคราะห์"             

 

คุณสมบัติผู้สมัคร 

 • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี และการเงิน
 • มีประสบการณ์งานด้านตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์ และเลขานุการบริษัทฯ ไม่น้อยกว่า 3 ปี   
 • มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ของตลาดหลักทรัพย์ และ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ (กลต.)
 • มีทักษะที่ดีในการติดต่อ ประสานงาน และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • สามารถอ่านและวิเคราะห์งบการเงินและอัตราส่วนทางการเงินได้
 • มีความรู้ ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ และอุตสาหกรรมกรรมสี ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 

ผู้สมัครที่สนใจ สามารถส่งประวัติมาที่ คุณสุรศักดิ์

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่เบอร์ 090-909-3326

 

 

 

 

 

Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Performance bonus
 • Free shuttle bus
 • Transportation allowance
 • Travel allowance
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

TOA Paint (Thailand) Public Company Limited
https://www.toagroup.com/home-owner/
TOA Paint (Thailand) Co., Ltd is the largest decorative paint manufacturer in South East Asia and exporter of premium paint products including decorative paint, heavy paint, wood coating, protective coating, marine coating, chemical construction, aerosol spray and abrasive product. TOA is the leader of innovative and decorative paint manufacturer in South East Asia who offer and supply a variety of demand by a plenty innovative painting solution system in both household and industrial market. More than 40 years of paint business, our products continue to gain an increasing share of the highly competitive in both international market and domestic sales due to our premium product quality and high service level. With high standard and strong product portfolio, TOA has been growing faster than the industry average. We draw our strengths from the new products, best-managed behavior, and also strong sales force. During the past ten year, TOA has expanded its business to Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar, Malaysia and Middle East Zone. TOA consider the importance of the human capital and equality of opportunity. Our employees will be offered an attractive salary and benefits package as well as career and learning development. Due to our rapid growth and expansion in the business, we are currently looking for the number of dynamic, result-oriented, and high energetic calibers to join our excellent team in the following positions:

Is this your company? Claim it now!