Sales, CS & Business Devpt Jobs in Samutprakarn 71 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
09 July 2020
Job ID: SP-15015
Project/Technical Sales Executive/พนักงานขายงานโครงการ

รายละเอียดของงาน

 • ติดต่อสถาปนิก, วิศวกร, ช่างคุมงาน เกี่ยวกับการใช้สีในโครงการต่างๆ ทั้งเอกชน และหน่วยงานราชการ
 • ติดตามงาน และหาข้อมูลของงานโครงการต่างๆ เพื่อทำการเสนอสินค้า
 • จัดทำระบบการใช้สี คำนวณราคาต่อตารางเมตร ให้ข้อมูลเทคนิคกับสถาปนิก วิศวกร หรือผู้ใช้งาน
 • วางแผนการขายและดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
 • รายงานตัวเลข และสรุปยอดขาย
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้ากับบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทางด้านการขายผลิตภัณฑ์สีหรือผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
 • มีความชำนาญในการติดต่อสถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นๆ
 • มีทักษะในการสื่อสาร และประสานงานเป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานในวันเสาร์ (บริษัททำงานวันเสาร์เว้นเสาร์)

Dyno Paints Limited
69 หมู่ 14 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
69 Moo 14, Kingkaew Road, Rachateva, Bangplee, Samutprakarn 10540
Tel: 0-2738-4111
Fax: 0-2738-4311, 0-2738-4611

http://dynopaints.com

Apply Now

Job Details:

Benefits:
 • Performance bonus
 • Transportation allowance
 • Travel allowance

Dyno Paints Limited
      บริษัทสีไดโน จำกัด ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2524 โดย ผลิตสีสำหรับงานอาคารและ งานอุตสาหกรรม ภายใต้เครื่องหมายการค้า Dyno และ Rust-Oleum บริษัทฯให้ความสำคัญกับงานด้านการวิจัยและได้นำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ผลิต ภัณฑ์มีคุณภาพและได้มาตรฐานสูงสุด ดั่งจะเห็นได้ว่ากระบวนการผลิตของบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 และ ISO14001:2015 สินค้าหลักของบริษัทฯได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมไทย(มอก.) ฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 และเป็นที่ ยอมรับของผู้ใช้ทั้งในกลุ่มสีอาคารและสีอุตสาหกรรม       บริษัทฯได้รับเกียรติจากบริษัท Rust-Oleum Corporation ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ เป็นตัวแทนในการนำเข้าสินค้า Rust-Oleum แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยผลิตภัณฑ์ Rust-Oleumนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงในระดับโลกด้านการป้องกันสนิม และเป็นที่ยอมรับด้านคุณภาพทั้งในภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้งานในอุตสาหกรรมหนัก ตลอดระยะเวลาที่เป็นผู้แทนจำหน่าย  นอกจากนี้ บริษัทฯยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ากลุ่ม Denso Tape ซึ่งเป็นเทปพันท่อคุณภาพสูงจากอังกฤษ     ตลอดระยะเวลา 37 ปีที่ทำธุรกิจ บริษัทฯได้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต และให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพพนักงานและการดูแลพนักงานดั่งครอบครัวเดียวกัน จึงทำให้บริษัทฯได้รับรางวัลต่างๆมากมาย อาทิเช่น ปี2561 รางวัลมาตรฐานธรรมาภิบาลดีเด่น จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2559 ได้รับการรับรอง Green Industry ระดับที่ 3 ปี 2559 ได้รับการรับรองฉลากประหยัดพลังงานเบอร์ 5 ในสีน้ำทาอาคาร (เฉพาะบางรุ่นและเบอร์) ปี 2558 รางวัลจรรยาบรรณธุรกิจดีเด่น ระดับจังหวัด จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปี 2554 รางวัลคุณจรรยาบรรณดีเด่น จากหอการค้าไทย ปี 2553 รางวัลเกียรติยศ รับรางวัลเกียรติยศ Bai Po Awards by Sasin 2010 ปี 2551 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น (Prime Minister Industry Award) สาขาธุรกิจขนาดกลางและย่อม  ปี 2551 รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านการปฏิบัติต่อผู้บริโภค จากสถาบันป๋วย อึ้งภากรณ์ สมาคมธนาคารไทย และสถาบัน SME           

Is this your company? Claim it now!