กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
13 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: SSK-176
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Assistant R&D Manager) 1 อัตรา

เงินเดือน  ตามประสบการณ์
สถานที่ทำงาน  ประจำโรงงาน จ.สมุทรสงคราม
รายละเอียดของงาน

 • กำหนดแนวทางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และให้คำแนะนำ ในการพัฒนาสูตรและแนวทางการทดลอง  ภายใต้ข้อกำหนดของบริษัท QCD
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ตามการร้องขอของฝ่ายขายได้ตรงตำมข้อกำหนดของกฎหมาย และมาตรฐานของลูกค้า
 • ประเมินผล ให้คำปรึกษาแนวทางการวิจัยและพัฒนา เพื่อปรับปรุงขั้นตอนการผลิตให้ได้ระบบการผลิตสูงสุด
 • ค้นคว้า และดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใหม่ๆ ให้กับบริษัท   อย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสายการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์
 • พิจารณาการทดลองและการตัดสินใจในด้านการ Approved new process และ New Supplier
 • ศึกษาและประเมินอายุการเก็บผลิตภัณฑ์ ทั้งผลิตภัณฑ์ใหม่ และผลิตภัณฑ์เดิมที่มีการปรับสูตร

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง
 • อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา เทคโนโลยีการอาหาร ,พัฒนาผลิตภัณฑ์, อุตสาหกรรมเกษตร  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน R&D ในอุตสาหกรรมอาหาร อย่างน้อย 7  ปี
 • มีความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระดับอุตสาหกรรม
 • มีความรู้และเข้าใจด้านกระบวนการผลิตอาหารเป็นอย่างดี
 • มีภาวะผู้นำ
 • ถ้ามีความรู้ / ประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารกระป๋อง หรืออุตสาหกรรมเครื่องดื่ม หรือผลิตภัณฑ์นมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้าผ่านการอบรมด้าน Thermal Process  จะพิจารณาเป็นพิเศษ                

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่ายานพาหนะ
 • ประกันชีวิต

Asiatic Agro Industry Co., Ltd.
http://www.asiatic.co.th/
“Expanding Capabilities in Food Chain” GFCA Co., Ltd. as stand for Global Food Chain Alliance, the name represents our shared purpose of a value investor focused at capabilities in food chain business. Our aim is to be recognized as a leading Thai Enterprise who integrates portfolios & values in Expanding People, Expertise, Resources and Technology capabilities to enhance competitive advantages for global food chain businesses. Today, our GFCA and its subsidiaries employ over 1600 people in 4 main business operations as follows: Vicchi Engineering Co., Ltd. Asiatic Agro Industry Co., Ltd. The Deli House Network Co., Ltd. Food Ingredient Technology Co., Ltd. Within our group, we recently have openings to capture further business expansion and would like to invite any individual with core strength in its field and interest to join our team to explore your true competence in these positions:

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที