งาน ตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ ใน กรุงเทพ 52 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

11 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-145517
Permit Property Manager (เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา,อสังหาริมทรัพย์) 10 Positions (Bangkok)

 Job Title:
Job Description (Head Office)
Our Values:
No one tries harder for customers.
We treat people how they want to be treated.
Every little help makes a big difference.
Work Level Descriptor:
I balance exceptional delivery for customers on what matters, engaging teams and colleagues, with the needs of the business. I am an expert and often the first layer of management of people or projects.
In this job, I am accountable for:
Report To:
Function:
Work Level:
Date:
Department:
2

Experience relevant for this job:
Operational skills relevant for this job:
Key people and teams I work with in and outside 
•ประเมินศักยภาพโครงการเบื้องต้นในเรื่อง เขตห้ามจาหน่ายสุราบริเวณใกล้ สถานศึกษา (Zoning)และแจ้งกลับที่ประชุมทีมทางาน
•จัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบแบบ ยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบการพาณิชยกรรม ประเภทอาคารค้าปลีก ค้าส่ง กับส่วนราชการท้องถิ่น ณ สถานที่ตั้งอยู่ และชี้แจง อธิบาย ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
•จัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบแบบ ยื่นขอใบอนุญาตเชื่อมทางเข้าออก และ การระบายน้าทิ้ง (ถ้ามี)
•จัดเตรียมเอกสาร และยื่นขอ ทะเบียนบ้าน สาหรับประกอบกิจการ
•จัดเตรียมเอกสาร และยื่นขอ ใบอนุญาติประกอบกิจการธุรกิจ ค้าปลักค้าส่ง อาทิ ใบอนุญาตใช้สถานที่เพื่อสะสมอาหาร และ เพื่อจาหน่ายอาหาร ใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ ฯลฯ
•ประสาน และสนับสนุน ที่ประชุมทีมทางาน (NWT) และ ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
•มองเป้าหมาย ความสาเร็จ ร่วมกัน ในทีมทางาน พร้อมผลักดัน โครงการ เพื่อส่งมอบและดาเนินการก่อสร้าง ได้ทันตามกาหนดเวลา และ ติดตาม,รายงาน หาก มีอุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข ให้ที่ประชุม ทราบอย่างรวดเร็ว

Property Permit Manager –Small Format(เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาการอนุญาต ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)
Property Permit Manager (Lead Role)
Property
24 June 2019
Property Permit
•ส่วนราชการท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต) สานักงานเทศบาล นคร/เมือง/ตาบล
•หน่วยงานปกครองพิเศษ กรุงเทพมหานคร และ เมืองพัทยา
•กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท อบจ.
•สานักงานสรรพาสามิต สานักงานปศุสัตว์

•ปริญญาตรีทุกสาขาขึ้นไป อายุไม่เกิน 35 ปี ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
•มีความรู้ในกฎหมาย ควบคุมอาคาร ผังเมือง ค้าปลีกค้าส่ง และกฎหมายการประกอบธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
•มีความสัมพันธ์ที่ดี กับส่วนราชการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

•มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีก และกฎหมายควบคุมอาคาร และผังเมือง
•มีทักษะในการเจรจาต่อรอง การประนีประนอม
•มีทักษะในการวิเคราะห์ การบริหารจัดการ และการทางานเป็นทีมได้
•มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ทัศนคติเชิงบวก และ มีความเป็นผู้นา ในการทางานร่วมกับทีม และ ส่วนราชการภายนอก
•มีความมานะอดทน ต่อการทางาน ภายใต้แรงกดดัน และข้อจากัดด้านเวลา
•ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
•สามารถขับรถยนต์ได้ และสามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

Please send resume to Chairat Chadavipoo

CChadavipoo @ fircroft.com (อีเมล์ติดกันหมด)

Fircroft Thailand.

22nd Floor, 2202 Pacific Place II Building, 142

Sukhumvit Road, Bangkok,, Thailand 10110

02 653 2947 Ext 136

(RMS 213414)


รายละเอียดงาน:

Fircroft (Thailand) Limited
https://www.fircroft.com/th
Fircroft is one of the world's leading technical recruitment agencies, with a turnover of USD 1.5 billion (2013). With network of offices and joint operations supporting over 66 countries worldwide, Fircroft has global contracts with the world’s largest energy companies and some of the world's leading engineering companies. Fircroft has been placing people in specialist technical industries for over 44 years, focusing on mid to senior level engineers for contract and permanent roles worldwide. We currently have over 8,000 contractors placed in roles around the world and, as well as contractor recruitment, we also fill permanent job vacancies across our key sectors; Oil & Gas, Automotive, Power & Energy, Mining & Minerals and Engineering. Our success and reputation hinges on our people-centred approach. By ensuring our own people are focused, committed and approachable, we make sure the recruitment process is both seamless and enjoyable. When it comes to finding people the right job - we’re the right people for the job.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที