งาน ผู้จัดการแผนกอสังหาริมทรัพย์ ใน กรุงเทพ 96 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

13 ตุลาคม 2562
รหัสงาน: BK-145850
Organization Development Manager

** พิจารณาเฉพาะผู้ที่มีประสบการณ์ตรงด้านพัฒนาระบบงานและองค์กรเท่านั้น **

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Responsibilities)

 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการวางระบบงานและปรับปรุงกระบวนการทำงาน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการ ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ ติดตามตรวจสอบระบบงานและกระบวนการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามระบบ ISO
 • พัฒนาและปรับปรุง KPIs 
 • วิเคราะห์ วางแผนและพัฒนาองค์กร
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตามความเข้าใจและการยอมรับของพนักงานในโครงการต่าง ๆ
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ (Job Specification) 

 • อายุ 32-37 ปี 
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ สถิติ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ตรงด้านพัฒนาระบบงานและองค์กรอย่างน้อย 5 ปี 
 • มีความคิดเชิงวิเคราะห์ 
 • มนุษยสัมพันธ์ดี  สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เป็นอย่างดี
 • ช่างสังเกต และมีความละเอียด
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 • สามารถเดินทางไปตามโครงการต่างๆในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดได้
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

 

ข้อมูลติดต่อ:

หากมีข้อสอบถามกรุณาติดต่อคุณเตชญานันท์ โทร 086-084-3926

Click here 

แสนสิริ จำกัด มหาชน 
475 ชั้น 10 อาคารสิริภิญโญ ถนนศรีอยุธยา ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

www.sansiri.com


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Sansiri Public Company Limited
https://www.sansiri.com/thai/
บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) และบริษัทในเครือฯ หนึ่งในผู้นำธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยครบวงจร ที่มีผลงานอันโดดเด่นทั้งในด้านบริหารอาคาร (Property Management) พัฒนาโครงการ (Project Development) เป็นตัวแทนจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ (Property Agency) รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน (Property Consultancy) และด้านบริหารโรงแรม (Hospitality Management)

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที