Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
06 January 2020
Job ID: KK-620
เลขานุการผู้บริหาร 1 อัตรา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง  
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง   
 • มีประสบการณ์ด้านในตำแหน่งอย่างน้อย 1 ปี
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการ งานเอกสารมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

อื่นๆ

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ได้คล่อง
 • สามารถใช้งาน MS.Office (Word, Excel, Power Point) ในระดับดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานได้ในระดับดี
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ใจเย็น ยืดหยุ่น มี ไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • มีความรับผิดชอบ สามารถรักษาความลับของข้อมูล และมีความซื่อสัตย์ 

ลักษณะงาน

 • ประสานงาน ติดตาม สนับสนุน ผู้บริหาร ในการประสานงาน โครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดเตรียมและสรุปข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย รายงานต่อผู้บริหาร
 • ตรวจสอบ คัดกรอง เอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เป็นตัวกลางในการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก เพื่อวิเคราะห์ กลั่นกรอง ก่อนรายงานต่อผู้บริหาร
 • วางแผน ติดต่อนัดหมาย จัดตารางการนัดหมาย การเดินทาง การประชุม และจัดเตรียมสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้บริหาร
 • ติดต่อประสานงาน เตรียมการประชุมที่เกี่ยวข้อง สรุปและรายงานผลการประชุม และอำนวยความสะดวกในกิจกรรมต่างๆ
 • จัดการและประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย
 •  งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ประกันสังคม
 • เบี้ยขยันประจำเดือน
 • โบนัสประจำปี
 • การปรับค่าจ้าง
 • เครื่องแบบพนักงาน
 • รถรับ - ส่งพนักงาน
 • พยาบาลประจำโรงงาน
 • ตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
 • กีฬาสีภายใน
 • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
 • ข้าวกลางวันฟรี
 • เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบุตรพนักงาน
 • ของเยี่ยมไข้พนักงาน
 • เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานหรือครอบครัวพนักงานเสียชีวิต"

สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด,เลขที่ 194 หมู่ 1 ถนนแจ้งสนิท ตำบลเมืองเพีย,อำเภอบ้านไผ่,จังหวัดขอนแก่น 40110

วิธีการสมัคร:

 • สมัครงานที่ JOBS DB
 • สมัครผ่าน "Apply Now"

การติดต่อเพื่อสมัครงาน:

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล(คุณเสาวลักษณ์ หรือคุณสันติชัย)

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 194 หมู่ 1 ถนนแจ้งสนิทตำบลเมืองเพียอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110

โทรศัพท์: 043-286-173 ถึง 4 ต่อ 193 มือถือ 063-814-6784  โทรสาร: 043-286-175

Apply Now

Job Details:

Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd.
URGENTLY REQUIRED !!! บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย ) จำกัด เป็นบริษัทฯ   ที่ทำการผลิตและจำหน่ายพรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านการผลิตพรมคุณภาพมากว่า 25 ปี บริษัทฯ กำลังขยายงานเพื่อรองรับกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   อันเนื่องมาจากการขยายตลาดระดับโลกของทางบริษัท โดยต้องการบุคลากรที่มีความสามารถและมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จร่วมกัน สวัสดิการของ บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินโบนัสประจำปี กองทุนประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน เงินกู้เพื่อการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงาน (ไม่มีดอกเบี้ย) เงินกู้ยืมฉุกเฉิน (ไม่มีดอกเบี้ย) เงินช่วยเหลือ กรณีพนักงานหรือญาติเสียชีวิต ค่าล่วงเวลาการทำงาน ค่าทำงานเป็นกะ   สวัสดิการเยี่ยมไข้พนักงาน สวัสดิการข้าวกลางวัน (ทุกวัน) เครื่องแบบในการทำงาน   งานเลี้ยงปีใหม่ การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ห้องพยาบาล และพยาบาลประจำโรงงาน รถบัสรับ - ส่ง พนักงาน กิจกรรมสันทนาการ อาทิ การแข่งขันฟุตบอลประจำปี เป็นต้น   อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล รางวัลที่บริษัทได้รับ ปี พ.ศ. 2541 รางวัลการออกแบบดีเด่น (Prime Minister Export Award for Distinctive Development & Marketing of Thai Own Design Exports) ปี พ.ศ. 2543 รางวัลโรงงานปลอดยาเสพติด จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ปี พ.ศ. 2543 การรับรองคุณภาพสินค้า Wools of New Zealand Brand Partners ปี พ.ศ. 2544 รางวัลโรงงานดีเด่น ประเภทอุตสาหกรรมสิ่งทอ และฟอกย้อมขนาดกลางจากสำนักงานคณะกรรมการโครงการประกวดโรงงานดีเด่น จ.ขอนแก่น ปี พ.ศ. 2545 สถานประกอบการสีขาวประจำจังหวัดขอนแก่น และในเขตภาคอีสาน จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดขอนแก่น ปี พ.ศ. 2546 การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 version 2000 จากบริษัท SGS ปี พ.ศ. 2553 เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ปี พ.ศ. 2554 รางวัล Demark (Design Excellence Award 2011) จากกรมส่งเสริมการส่งออก (DEP) ปี พ .ศ. 2557 การรับรองมาตรฐาน ISO 9001 version 2008 จากบริษัท SGS
Is this your company? Claim it now!