06 August 2019
Job ID: KK-498
เจ้าหน้าที่การตลาด สาขาย่อยขอนแก่น

1. เข้าพบดีลเลอร์ทั้งในส่วนของผู้บริหารและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันภัย เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร รับทราบปัญหา หาแนวทางแก้ไขและสร้างเสริมความสัมพันธ์
2. จัดทำรายงานปัญหาและอุปสรรคในการขยายงาน รวมถึงกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทคู่แข่งพร้อมทั้งวิเคราะห์ และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา
3. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานให้ดีลเลอร์
4. ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยแก่จนท.ของดีลเลอร์ ซึ่งได้แก่พนักงานขาย จนท.ฝ่ายประกันภัยหรือ จนท.ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันภัย
5. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายของดีลเลอร์และพันธมิตร
6. ติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของดีลเลอร์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ พร้อมทั้งจัดทำเป็นรายงาน เพื่อนำเสนอและหารือผู้บังคับบัญชา
7. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

อายุ 24 - 35 ปี

วุฒิการศึกษา ระดับปริญาตรี ขึ้นไป 

มีประสบการณ์ด้านการตลาดประกันภัยรถยนต์ 2 ปี ขึ้นไป

มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์และมีรถยนต์เป็นของตนเอง

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

 


Job Details:

Benefits:
  • Five-day work week
  • Overtime pay
  • Performance bonus
  • Transportation allowance
  • Travel allowance
  • Medical insurance
  • Dental insurance
  • Life insurance

Aioi Bangkok Insurance Public Company Limited
Is this your company? Claim it now!