งาน การผลิต ใน นนทบุรี 11 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
29 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: NB-6002
ISO Officer/เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ

หน้าทีและความรับผิดชอบ (QMR & DCC)

  • วางแผนงานด้านระบบคุณภาพภายในองค์กร
  • ดูแลควบคุมระบบเอกสารคุณภาพทั้งบริษัท
  • ให้คำปรึษา / แนะนำ การปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและ Procudure
  • ประสานงาน ติดตาม และวิเคราะห์งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ
  • เป็นแกนนำในการตรวจประเมินระบบภายใน
  • จัดอบรม / ประสานงานการอบรมที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ (ISO,GDPMD)
  • ติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอกในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ ISO, GDPMD
  • เป็นเลขานุการ Management Review Committee และคณะทำงานด้านระบบคุณภาพชุดต่าง ๆ (ถ้ามี)

คุณสมบัติที่จำเป็นสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง

วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี 
มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และการประสานงานดี 
มีประสบการณ์ระบบ ISO

ทักษะและประสบการณ์ : 2-3 ปี เคยทำงานเกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน : มีความรู้ในเรื่องระบบบริหารคุณภาพ ISO9001:2015 เป็นอย่างดี การเจรจาต่อรอง มนุษย์สัมพันธ์ดี และ มีความเป็นผู้นำ


รายละเอียดงาน:

Kingseal Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที