กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

17 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: NB-7204
Senior Marketing Executive, Feed Additive. / นักวิชาการอาหารสัตว์ระดับอาวุโส

ลักษณะงาน :

 • วางแผนการตลาดสินค้ากลุ่มวัตถุดิบและส่วนผสมอาหารสัตว์ ให้มียอดขายเติบโตตามเป้าหมายของบริษัท
 • วิเคราะห์และวางกลยุทธ์การตลาดรายลูกค้า เพื่อส่งเสริมยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
 • ขยายช่องทางการขายสินค้าและค้นหา Supplier ใหม่ๆ ที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าได้ทันกับการเติบโตของตลาด
 • ประสานงานกับแผนกขายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกระตุ้นและผลักดันให้เกิดยอดขาย
 • ติดตามสถานการณ์ที่เกี่ยวกับตลาดอาหารสัตว์ และ อาหารแปรรูปอย่างสม่ำเสมอ และสามารถปรับแผนการตลาดได้ทันสถานการณ์

คุณสมบัติ :

 • ระดับเจ้าหน้าที่ อายุ 25-30 ปี ระดับผู้ช่วยผู้จัดการ อายุ 30-40 ปี
 • สายสัตว์บก : จบการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี คณะสัตวศาสตร์, สัตวบาล, สัตวแพทย์, วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ หรือสาขาใกล้เคียง
 • สายสัตว์น้ำ : จบการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี คณะประมง, วิทยาศาสตร์การประมง, เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, หรือสาขาใกล้เคียง 
 • มีประสบการณ์ในธุรกิจด้านปศุสัตว์ (สัตว์บกหรือสัตว์น้ำ) ไม่น้อยกว่า 2-3 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำแผนการตลาด ถ้าเป็นแผนการตลาด Feed Ingredients/ Feed Additive จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ หรือมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายอาหารสัตว์, กรมปศุสัตว์, กรมประมง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อติดต่อ Supplier ต่างประเทศได้
 • สามารถใช้งาน Power point และ Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการประสานงานสูง และมีใจรักในงานบริการ

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ทำงานที่บ้านได้
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Unify Feed Co., LTD.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที