งาน วิศวกรรม ใน นนทบุรี 18 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

29 พฤษภาคม 2563
รหัสงาน: NB-7288
Electrical Engineer

Main missions 

 • ดูแลระบบไฟฟ้าอาคาร 
 • ดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต
 • ปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

Other possible assignments

 • ตรวจสอบคุณสมบัติ-ราคาของอุปกรณ์ที่ใช้งาน
 • ออกแบบระบบไฟฟ้าสําหรับเครื่องจักรในสายการผลิต
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้าสําหรับเครื่องจักรใหม่
 • แก้ไข Program,Process ของเครื่องจักรให้เหมาะสม

Essential Technical Skills

 • สามารถอ่านคู่มืออุปกรณ์,แบบเครื่องจักรและออกแบบวงจรไฟฟ้า
 • สามารถเขียนโปรแกรม PLC,HMI,SERVO (Mitsubshi,Siemens,Delta)
 • มีประสบการณ์ในด้าน Automation,Process-automation,Robotic
 • มีความรู้ในด้านการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
 • มีความรู้ด้านความปลอดภัยในการออกแบบเครื่องจักร
 • มีประสบการณ์ในการใช้ AUTOCAD,Microsoft Office
 • มีความรู้ทางด้านการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรที่เกี่ยวข้อง
 • มีภาวะผู้นำ สามารถควบคุมงานและปฎิบัติงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าได้
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้ร้ับมอบหมาย
 • สามารถปฎิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

Qualifications

 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (สาขา ไฟฟ้าควบคุม,ไฟฟ้ากําลัง,ระบบอัตโนมัติ,แมคคาทรอนิค,อื่นๆที่เกี่ยวข้อง)
 • มีประสบการณ์0-2 ปีขึ้น’ไป มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) วิศวกรรมไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพเิศษ
 • มีประสบการณ์ในสายงาน Automation จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมรูปถ่ายได้ที่

บริษัท สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน) 1024 อาคารศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ชั้น 11 ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.02-6696999 โทรสาร 02-2413545

Website : www.scotch.co.th


รายละเอียดงาน:

Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.
http://scotch.co.th/en/index
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที