งาน บริการเฉพาะทาง ใน นนทบุรี 12 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

07 ธันวาคม 2562
รหัสงาน: NB-6079
Assistant Company Secretary /ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • รับผิดชอบการจัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรการชุดย่อย (ตามที่ได้รับมอบหมาย) และการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทและบริษัทในเครือทั้งหมด
 • บันทึกการประชุมและแจ้ง/รายงานมติที่ประชุมต่อหน่วยงานภายในบริษัทตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญ เช่น เกี่ยวกับการประชุมตามความรับผิดชอบ และทะเบียนการถือหุ้นของบริษัท และบริษัทในเครือ
 • ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด
 • ศึกษากฎหมาย/กฎหมายใหม่ หรือหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ออกใหม่เพื่อสนับสนุนการทำงานให้แก่เลขานุการบริษัทจดทะเบียน
 • ติดตามประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปรับปรุงข้อมูลเพื่อสนับสนุนกรรมการผู้บริหารในกลุ่มบริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 คุณสมบัติผู้สมัคร:

 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์, บัญชี, การเงิน, เลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • เพศชาย/ญิง อายุ 27-35 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปในงานด้าน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านข้อปฎิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ / พ.ร.บ. หลักทรัพย์
 • ต้องรู้จักหน้าที่ความรับผิดชอบ ในงานกำกับดูแลในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชน บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ งานทะเบียนหุ้น และงานธุรกิจต่างประเทศ รวมถึงรู้จักกลั่นกรองเรื่องต่างๆ ให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ ซึ่งต้องตอบสนองฉับไว โดยจัดลำดับความสำคัญของงานให้ผู้บริหารได้
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งพูด อ่าน และเขียนได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถรักษาความลับ และเข้าใจระดับของการเปิดเผยข้อมูลเป็นอย่างดี
 • เป็นผู้มีบุคลิกภาพ และอุปนิสัยที่ดี มีกาลเทศะและมีปฏิภาณไหวพริบดี คล่องแคล่วทุกด้าน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
 • สามารถบริหารจัดการ วิเคราะห์ข้อมูล และการจัดระบบเอกสารได้ดี

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่ายานพาหนะ
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Unique Engineering and Construction Public Company Limited
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที