18 February 2019
Job ID: HH-379
Assistant General Manager/ประจำที่หัวหิน

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)

รับผิดชอบในการบริหารงานในห้างสรรพสินค้าในสาขาที่ได้รับมอบหมาย โดยพิจารณา วางแผน อนุมัติ/สั่งการ สนับสนุน/ประสานงาน ควบคุม/กำกับดูแล ตรวจสอบ/ประเมินผล และแนะนำ/ให้คำปรึกษาตามบทบาทที่กำหนด เพื่อให้การดำเนินงานต่างๆ ภายในห้างสรรพสินค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปตามเป้าหมาย (KPI) มาตรฐานการให้บริการ (SLA) และนโยบายที่เกี่ยวข้องของบริษัท พร้อมทั้งบริหารงานให้มียอดรายได้และกำไรเป็นไปตามเป้าหมาย ภายใต้งบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามบทบาทที่กำหนด

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Responsibility)

 • วางแผนและบริหารงานสร้างรายได้ และค่าใช้จ่ายของงานห้างสรรพสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • วิเคราะห์และวางแผนการพัฒนาปรับปรุงห้างสรรพสินค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และประสานงาน/ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
 • วางแผนและจัดการงบประมาณประจำปีให้สอดคล้องกับนโยบายภาพรวมของบริษัท ตลอดจนกำกับดูแลการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน
 • กำหนดนโยบายและแผนกลยุทธ์งานส่งเสริมการขาย ซึ่งประกอบไปด้วย งานหารายได้จากการให้เช่าพื้นที่โปรโมชั่น งานกิจกรรมส่งเสริมการขาย และงานให้บริการสื่อโฆษณา ตลอดจนกำกับดูแลให้งานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย
 • วางแผนและกำกับดูแลควบคุมความเสี่ยงทุกด้าน ให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด รวมทั้งเป็นผู้อำนวยการแผนฉุกเฉินของห้างสรรพสินค้า กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • พิจารณาและวิเคราะห์ข้อร้องเรียนของผู้เช่าและลูกค้าเพื่อหาสาเหตุ และดำเนินการป้องกัน แก้ไขและปรับปรุงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กำกับดูแลงานด้านรับ งานด้านจ่าย และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเงิน ให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทและถูกต้องตามงบประมาณที่จัดทำ
 • กำกับดูแลพนักงานในห้างสรรพสินค้า ให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และการสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร
 • สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้ และพัฒนาขีดความสามารถ
 • สนับสนุน ถ่ายทอดส่งงเสริมและดำเนินการให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรตามวิสัยทัศน์ ค่านิยม
 • ให้คำปรึกษา แนะนำการทำงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน
 • วางแผนและกำกับดูแลงานอาคาร ได้แก่ งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร งานเกี่ยวกับร้านค้าและพื้นที่เช่า งานลานจอดรถ งานรักษาความปลอดภัย และงานรักษาความสะอาด ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการบริการที่กำหนด
 • วางแผนและกำกับดูแลงานระบบ ได้แก่ งานบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบดับเพลิง ระบบก๊าซ ฯลฯ งานเกี่ยวกับร้านค้าและพื้นที่เช่า งานประจำวัน งานคิดค่าไฟ/ประปา/แก๊ส ประจำเดือน งานเรียกเก็บ sharing cost กับ BU ต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการบริการที่กำหนด
 • วางแผนในการกำหนด Concept และกำกับดูแลความเรียบร้อยภายในศูนย์อาหารให้เป็นไปตามมารตรฐานการบริการ
 • วางแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีตำรวจ และสถาบันการศึกษา เป็นต้น ตลอดจนดำเนินการปฏิบัติตามแผนให้สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ผลลัพธ์ที่ชี้วัดได้ (Deliverable)

 • รายได้ และค่าใช้จ่ายห้างสรรพสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้องตามเป้าหมาย ภายใต้งบประมาณที่เหมาะสม
 • แผนพัฒนาปรับปรุงห้างสรรพสินค้าและความก้าวหน้าของแผนงาน ที่ถูกต้อง ตรงเวลา และใช้งานได้จริง
 • แผนงบประมาณประจำปี และการใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ที่ถูกต้อง ตรงเวลา และใช้ได้จริง
 • ความถูกต้อง ตรงเวลา ของแผนนโยบายการส่งเสริมการขาย และสามารถใช้ได้จริงและสอดคล้องกับนโยบายบริษัท รวมถึงความสำเร็จของงานส่งเสริมการขาย และยอดรายได้จากงานส่งเสริมการขาย
 • ประสิทธิภาพของการควบคุมความเสี่ยงทุกด้านให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด และประสิทธิภาพในการจัดการ เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงที
 • ผลการวิเคราะห์ข้อร้องเรียนของผู้เช่าและลูกค้า และแผนการดำเนินการแก้ไข ป้องกันและปรับปรุง ความก้าวหน้าของแผนงานและระดับความพึงพอใจของร้านค้าผู้เช่าและลูกค้า
 • งานการเงินที่มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายมาตรฐานการบริการ และระดับความพึงพอใจของร้านค้าผู้เช่าและลูกค้า
 • การปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของพนักงานและความสัมพันธ์ที่ดีของพนักงานภายในองค์กร
 • ความก้าวหน้าของการฝึกอบรมและแผนการพัฒนาอื่นๆ ศักยภาพในการทำงานของพนักงานตามาตรฐานและเป้าหมายที่กำหนด
 • การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับค่านิยม
 • ประสิทธิภาพในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาบรรลุตามเป้าหมาย
 • ความถูกต้อง ตรงเวลา ของแผนจัดการงานอาคารที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ได้จริง สามารถบรรลุเป้าหมายมาตรฐานการบริการ และระดับความพึงพอใจของผู้เช่าและลูกค้า
 • ความถูกต้อง ตรงเวลา ของแผนจัดการงานระบบที่มีประสิทธิภาพ และสามารถใช้ได้จริง สามารถบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการบริการ และระดับความพึงพอใจของร้านค้าผู้เช่าและลูกค้า
 • ความเรียบร้อยและมาตรฐานการบริการที่ดีในศูนย์อาหาร และระดับความพึงพอใจของร้านค้าผู้เช่าและลูกค้า
 • แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนงาน และความสัมพันธ์อันดีระหว่างห้างสรรพสินค้ากับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ถูกต้อง ตรงเวลา และใช้งานได้จริง
 • ความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย

 


Job Details:

Benefits:
 • Performance bonus
 • Medical insurance

HUAHIN Asset for BLU' PORT
Proud Real Estate Co., Ltd. is the real estate development arm of Prayoonwit Group, one of the largest and oldest civil construction companies in Thailand, a leading Thai developer of quality property, hospitality, entertainment, residential and retail projects.  The company is committed to raising industry benchmarks in Thailand with property developments that marry together bold visions and higher living standards. We have developed InterContinental Hua Hin Resort, BlúPort Hua Hin Resort Mall , high-end residential “Park 24” .  Currently, we are developing several condominium projects and international hotel in Hua Hin and Bangkok, luxury hospitality, and Asia’s best Water Park “Vana Nava Hua Hin Asia First Water Jungle”.  

Is this your company? Claim it now!