กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

09 เมษายน 2563
รหัสงาน: NB-7013
Field Service Engineer/วิศวกรซ่อมบำรุง

รายละเอียดงาน :

 • สามารถติดตั้ง ซ่อมบำรุง ดูแลและซ่อมแซม เครื่องมือที่ทางบริษัทฯจำหน่ายให้อยุ่ในสภาพสมบูณ์ พร้อมใช้งานได้
 • สามารถติดต่อประสานงานกับต่างประเทศได้
 • สามารถให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องมือและฝึกอบรมภายในบริษัทฯและลูกค้าได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลา / วันหยุดได้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินต้องรีบดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยด่วนหรือด้วยความจำเป็นอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควร
 • มีความรู้ด้านช่างอิเล็กทรอนิก ช่างไฟฟ้า ช่างเครื่องกล
 • สามารถทำงานในสภาวะกดดัน และงานล่วงเวลาได้
 • เคยทำงานในตำแหน่ง Service Engineer อย่างน้อย 1 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักในงานบริการ ขยัน อดทน

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย - หญิง
 • มีประสบการทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • จบการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมสาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า เครื่องกลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน Service Engineer จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความรู้ความสามารถทางด้านเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • ประกันชีวิต

Q Bioscience Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที