Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
31 July 2020
Job ID: LP-868
Sales Representative/พนักงานขาย

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบงานขาย นำเสนอสินค้า วางแผนและผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
 • สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่
 • จัดทำใบเสนอราคา รวมถึงติดตามงานปิดการขาย
 • แก้ปัญหา และให้คำแนะนำแก่ลูกค้า
 • จัดทำรายงานการขาย
 • งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักการขาย และมีทักษะและความเข้าใจในกระบวนการขาย
 • มีทัศนคติที่ดี ขยัน รับผิดชอบ กระตือรือร้อน มุ่งมั่นและตั้งใจจริงในงานขายและบริการ
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และ Microsoft Word, Excel และ Outlook
 • มีทักษะการนำเสนอที่ดีรวมถึงการสื่อสารเจรจาต่อรอง ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 • มีไหวพริบและทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่ดี
 • มีใบขับขี่และรถยนต์

สวัสดิการ

 • เวลาทำงาน : จันทร์-เสาร์ 8.00 -17.00 น.
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ประกันสังคม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
Apply Now

Job Details:

Nord Electric Limited Partnership
Is this your company? Claim it now!