23 May 2019
Job ID: RAJ-266
IT Officer/ พนักงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

             ปฏิบัติงานในหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้แก่ ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ ระบบฐานข้อมูล ระบบ Application และ Program ต่างๆ ระบบ Electronic mails ระบบการจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ (Computer Maintenance Management System - Maximo) โดยดูแลทั้งในส่วนของการออกแบบการใช้งาน การพัฒนาระบบต่างๆ แผนงานดูแลบำรุงรักษา รวมถึงการติดตามแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบงานที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้งานและงานซ่อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดของบริษัทฯมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ตลอดจนการศึกษาพัฒนาการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการทำงานของบริษัทฯโดยรวม

ความรับผิดชอบหลัก

 • จัดทำแผนการใช้งานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ และถูกต้องตามกฎหมายโดยใช้งบประมาณที่เหมาะสม
 • ดูแลควบคุมงานระบบ Server& Network
 • ดูแลควบคุมงานระบบ  Maximo(การจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ - Computer Maintenance Management System)  
 • ดูแลควบคุมการบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและมีอายุการใช้งานที่เหมาะสม               
 • ดูแลควบคุมงานระบบ Antivirus
 • ประสานงานเรื่องระบบอินเตอร์เน็ตกับองค์กรภายนอก
 • ดูแลการใช้งานระบบอีเมล์ของบริษัทฯ
 • ดูแลระบบ Access Control ให้มีความพร้อมใช้งานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิต ทรัพย์สิน และป้องกันอันตรายได้ตามวัตถุประสงค์
 • ดูแลงานในส่วนของห้อง Data Center
 • ดูแลการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ และระบบโทรศัพท์ และงานระบบแอร์ของสำนักงาน
 • ดูแลด้านความปลอดภัยของการใช้งานระบบสารสนเทศ ออกแบบและดูแลการจัดเก็บสำรองข้อมูลให้มีความพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ
 • ให้บริการติดตั้ง แก้ไขปัญหาการใช้งานต่างๆของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และหรือประสานงานให้บริษัทที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข เมื่อได้รับแจ้งจากผู้ใช้งาน
 • จัดทำข้อกำหนดขอบเขตงาน หรือขอบเขตการจัดซื้อจัดจ้าง ในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่ายและซอฟแวร์ตามความต้องการใช้งานของทุกส่วนงาน
 • ปฎิบัติงานภายใต้กฏระเบียบความปลอดภัยของบริษัทฯและหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง

 • เพศชายหรือหญิง  อายุ 25-35  ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการออกแบบระบบเครือข่าย  อย่างน้อย  2  ปี
 • มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง OOP Programing, SQL Server, Crystal Report, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator และสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการนำมาประยุกต์ใช้ในงานได้เป็นอย่างดี
 • หากมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะงานด้านระบบMaximo (การจัดการงานบำรุงรักษาด้วยคอมพิวเตอร์ - Computer Maintenance Management System)  จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการ พูด อ่าน เขียน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานอื่นๆ ได้ทุกระดับ

ติดต่อที่ คุณโชติรส  ขุนนคร  ผู้จัดการส่วนบริหารสำนักงานและทรัพยากรบุคคล

  หรือ โทรศัพท์  032-919990  ต่อ  1150

บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี  เลขที่  155/115  หมู่ที่  4  ตำบลเจ็ดเสมียน  อำเภอโพธาราม  จังหวัดราชบุรี  70120


Job Details:

Benefits:
 • Five-day work week
 • Overtime pay
 • Performance bonus
 • Travel allowance
 • Medical insurance
 • Dental insurance
 • Life insurance

RATCHABURI WORLD COGENERATION CO., LTD.
บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมขนาดเล็ก หรือ เอสพีพี โคเจนเนอเรชั่น ( Small Power Producer : SPP Cogeneration) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2553  โดยการร่วมทุนระหว่าง กลุ่มบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นหลักของ บริษัท ไทย อกริ ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 60 และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 40  มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าประเภท Firm ระบบ Cogeneration กับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นระยะเวลา 25 ปี โดยเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ ชุดที่ 1 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 และ ชุดที่ 2 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2558  

Is this your company? Claim it now!