Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
22 May 2019
Job ID: ST-540
HR Manager/ผู้จัดการฝ่ายบุคคล


คุณสมบัติ

  • สัญชาติไทยชายหรือหญิงอายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • ปริญญาตรีสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์หรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะคอมพิวเตอร์
  • มีประสบการณ์ในสายงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี
  • สามารถพัฒนาและออกแบบกลยุทธ์ในการจัดเตรียมบุคลากรให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ
  • สรรหาบุคลากร
  • ดูแล/จัดการให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบายและกฏระเบียบของทางบริษัทฯ
  • จัดทำฐานข้อมูลพนักงาน ประวัติการทำงาน ข้อมูลคุณวุฒิ ประเมิณการปฏิบัติงาน เงินเดือน
  • วางแผนและประสานงานด้านการฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากรในองค์กร


Job Details:

Benefits:
  • Housing allowance

Bantita Holding Group Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!