Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
13 January 2020
Job ID: CR-413
Human Resources Officer

สถานที่ปฏิบัติงาน : จังหวัดเชียงราย

Job Descriptions:

 • พัฒนานโยบาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และประสานงานด้านทรัพยากรมนุษย์ทั้งหมด เช่น การบริหารจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการ การพัฒนาระบบการจัดการให้มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้สอดคล้องกับที่กฎหมายแรงงานกำหนด เป็นต้น 
 • Develop and administer policy, rules and regulations and ensuring smooth HR related operations, such as employment management, salary and benefits management, and develop and manage HR systems. 
 • ตรววจสอบ เก็บข้อมูล และแจ้งผลการประเมินพนักงานแก่ผู้บริหารจากตัวชี้วัดต่างๆอย่างต่อเนื่อง เช่น OKRs/KPIs ความประพฤติ และพัฒนาการด้านความรู้/ความสามารถ พร้อมให้คำปรึกษาแก่พนักงานและผู้บริหารได้เพื่อปรับปรุงพัฒนาไปในทิศทางที่สอดคล้องต่อการเติบโตของบริษัทในทุกๆปี
 • Continuously monitor and collect and submit information on employee evaluation to top management based on various indicators such as OKRs, KPIs, employee's behaviors, and knowledge/capability attainment, as well as consulting employees and management on key HR issues to be tackle and develop on daily basis to help company reach its yearly targets. 
 • บังคับใช้กฎระเบียบได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมป้องกันปัญหาการขัดแย้งของคนภายในบริษัท
 • Administer rules and regulations efficiently with the right preventative measures in case of human-related conflicts within the company.
 • ตรวจสอบอัตราเงินเดือนและสวัสดิการต่างๆในกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อแนะนำและช่วยพัฒนาโครงสร้างเงินเดือนและสวัสดิการให้สอดคล้องกับตลาด และเพื่อดึงดูดและรักษาพนักงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • Perform salary and key benefit research and bench-marking with peers to recommend appropriate salary and benefits structure in order to attract newly capable employees and maintain existing employees
 • สร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานทุกคนเข้าใจ เห็นภาพ และซึมซับให้เป็นเนื้อเดียวกัน เพื่อการทำงานเป็นทีมและการสื่อสารออกไปยังลูกค้าในทิศทางเดียวกัน 
 • Create and maintain company culture, ensuring every employee sees, understands, behaves, and communicate to clients harmoniously.

 Skills and Qualifications:

 • ชาย/หญิง 
 • Male / Female
 • ไม่จำกัดวุฒิ 
 • Any qualifications are welcomed 
 • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์.
 •  At least 3 years of experience in HR management.
 • มีความเข้าใจในการใช้ระบบการประเมินผลงานต่างๆ เช่น OKRs/KPIs
 • Understands ways to utilize various employee performance management systems such as OKRs, KPIs
 • มีความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรม Excel
 • Professional level of using excel.
 • ต้องมีความรับผิดชอบสูง ไฝ่รู้ มีความละเอียดสูง มีความยืดหยุ่น สามารถคิดเชิงวิเคราะห์ สามารถจัดระเบียบการทำงานให้เสร็จทันกำหนดได้ สามารถทำงานร่วมกับทีมได้ดี มีทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ดี เป็นคนเปิดกว้าง
 • Must possess the following qualities: highly responsible, eager to learn, detail-oriented, flexible, analytical, organized, fast execution, team work, good morale and attitude towards work and clients, and open-minded.

To apply, please send your CV and cover letter to: Apply Now Please specify in the subject as “Application for (position)”.

Apply Now

Job Details:

Mae Fah Luang Foundation Under Royal Patronage
Mae Fah Luang Foundation be an institution that carries on the vision of H.R.H. Princess Srinagarindra Borom Raj Jonnani, the Princess Mother, in raising the level of living of people, in economy, education, healthcare, culture, and environment, so that they may provide for themselves a better quality of life that is continuous and sustainable, resulting in better national security. We are looking for assertive and dynamic person to join our current team.

Is this your company? Claim it now!