กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

15 มกราคม 2563
รหัสงาน: SK-2583
Production Engineer
ตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
 •  ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต
 •  พัฒนาปรับปรุงคุณภาพของการผลิต
 • จัดทำรายงาน
 •  วิเคราะห์ข้อมูลพื่อปรับปรุงด้านการผลิต.
 •  หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 • เพศชายอายุ 20-35 ปีวุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการหรือวิศวกรรมเสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการผลิต
 • มีภาวะผู้กสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้กระตือรือร้านและตอบสนองอย่างรวดเร็ว
 • ละเอียดรอบคอบมีระเบียบวินัย. เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพันชาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้

รายละเอียดงาน:

PRTR Recruitment & Outsourcing
https://www.prtr.com/
Since PRTR’s establishment in Thailand in 1990, we have been a part of a roller coaster ride called Thailand's economy. We have witnessed the highs of the property boom, the collapse of the currency, the pain Thailand suffered facing up to the stringent demands of the IMF, the demise of the American mortgage market, Thailand’s ongoing political power struggle and the recent devastating floods. We are now playing our part in Thailand's future, which will see a steady annual growth, improved health and welfare services, a decrease in poverty, an increasing domestic demand from a growing middle class and a business environment that dictates transparency and increased honesty.   We currently have 5 offices in Bangkok and 2 offices in the Eastern Seaboard of Thailand employing a total of 232 staff with a further 41 staff supporting our client partners at their locations in Thailand. Our plan is for PRTR to become Thailand’s most successful recruitment, staff outsourcing and business process outsourcing services group of companies.  

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที