งาน ธนาคาร การเงิน ใน ปทุมธานี 12 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
12 กันยายน 2562
รหัสงาน: PT-3823
Assistant Vice President-Accounting Finance and Legal/ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการเงินและกฎหมาย

บริหารจัดการงานด้าน

 • บัญชีและการเงิน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์กร
 • กฎหมายและนิติกรรมสัญญา และให้การดำเนินงานขององค์กรถูกต้อง รัดกุม และเป็นไปตามข้อกฎหมายและระเบียบต่างๆ
 • จัดซื้อ / จัดจ้างขององค์กร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินธุรกิจ และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายขององค์กร

ด้านบัญชีการเงินและงบประมาณ

 • วางแผน และจัดทำกลยุทธ์ด้านบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานของด้านบัญชีและการเงินให้เป็นไปตามแผนงาน เป้าหมาย และงบประมาณที่แต่ละหน่วยงานกำหนด 
 • กำกับดูแลให้กระบวนการจัดทำบัญชีเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา  ออกแบบและวางระบบบัญชีให้สนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กร    
 • บริหารจัดการ และวางแผนธุรกรรมด้านภาษีของบริษัทให้ถูกต้องตามกฎหมาย / ประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  
 • บริหาร และจัดระบบการบริหารงบประมาณเพื่อให้เป็นเครื่องมือในการควบคุมการดำเนินงานขององค์กร  

ด้านกฎหมายและนิติกรรม     

 • วางแผน และจัดทำกลยุทธ์บริหารจัดการกระบวนการจัดทำนิติกรรมสัญญาของบริษัท ให้ถูกต้องและรัดกุม
 • บริหารจัดการและควบคุมการดำเนินธุรกิจของบริษัท ให้เป็นไปตามข้อกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 • ควบคุมการบังคับใช้ของสัญญา และดำเนินการตามกฎหมาย หากเกิดกรณีผิดสัญญา 
 • ควบคุมกระบวนการติดต่อหน่วยงานราชการเพื่อให้การดำเนินงานของบริษัท ถูกต้องเป็นไปตามกฎระเบียบ กฎหมาย บริหารจัดการด้านการดำเนินการทางคดีและข้อพิพาทต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุม  
 • บริหารการให้บริการ / คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ทุกหน่วยงาน   
 •  ติดตามการเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อแสวงหาโอกาสและวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจของบริษัทฯ

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบัญชี/กฎหมาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง         
 • ประสบการณ์ด้านงานบัญชีและกฎหมาย 5 ปีขึ้นไป  ประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป       
 • กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และ แผนงานต่างๆของ งานด้านการเงินและกฎหมายเพื่อให้เป็นแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร
 • มีความเข้าใจธุรกิจศูนย์การค้าได้ดี และมีหลักในการบริหารด้านการเงินและกฎหมายได้อย่างดีเยี่ยม  
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ   สามารถใช้คอมพิวเตอร์สำนักงานได้  มีภาวะผู้นำและความรับผิดชอบสูง       
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้   หากมีประสบการณ์ด้านศูนย์การค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ     

ติดต่อ

Rangsit Plaza Co.,Ltd.
94 Future Park Rangsit,
Paholyothin Road, Prachathipat,
Thunyaburi, Pathumthani 12130 

โทร : 02-958-0011 # 11883, 11066


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Rangsit Plaza Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที