งาน ขาย บริการลูกค้า พัฒนาธุรกิจ ใน ปทุมธานี 46 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
12 กันยายน 2562
รหัสงาน: PT-3825
Deputy Managing Director-Marketing & Business Development/รองกรรมการผู้จัดการ-สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ

กำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจในด้านปฏิบัติการให้สอดคล้องกับทิศทาง และเป้าหมายขององค์กร และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน

  หน้าที่รับผิดชอบเฉพาะ 

 • พัฒนากลยุทธ์ทางด้านผลิตภัณฑ์ และ บริการ ของ บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด 
 • บริหารรายได้ ค่าใช้จ่าย และผลกำไรในการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • แสวงหาช่องทางในการขยายธุรกิจ 
 • พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรในด้านสินค้า/บริการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุมดูแลการดำเนินงานด้านการขาย การตลาด อาคาร/สถานที่ บริหารงานโครงการ พัฒนาธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบ และ ทรัพยากรบุคคล
 • สนับสนุนการนำระบบงานมาใช้พัฒนาวิธีการทำงาน 
 • สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร 

  หน้าที่รับผิดชอบร่วม 

 • กำหนดกลยุทธ์และนโยบายขององค์กร และผลักดันให้การดำเนินงานบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายธุรกิจ และบุคลากรมีค่านิยมการทำงาน ตามที่กำหนดไว้
 • กำหนดนโยบายด้านขั้นตอนการทำงาน ระบบงาน และอุปกรณ์การทำงานที่เอื้อต่อภารกิจขององค์กร และสนับสนุนการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
 • ร่วมกำหนดนโยบายและส่งเสริมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการสร้าง/พัฒนา Successor ทั้งองค์กร
 • กำหนดนโยบายการบริหารการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลขององค์กรให้มีความทันสมัย ครบถ้วนและเข้าถึงง่าย และอนุมัติแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารการจัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัย ครบถ้วนและเข้าถึงง่าย 
 • สื่อสารข้อมูลและความเคลื่อนไหวหรือความเปลี่ยนแปลงในระดับนโยบาย 
 • สร้างความสามัคคีในการทำงานร่วมกันทั้งภายในหน่วยงานและข้ามหน่วยงาน  

 

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าในสาขาบริหารธุรกิจ / การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปีในอสังหาริมทรัพย์หรือห้างสรรพสินค้า
 • ทักษะการนำเสนอที่ดีและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 • มีภาวะผู้นำ, ทำงานภายใต้ความกดดัน และทำงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ (พูด อ่าน เขียน) ในระดับดี

 

ติดต่อ

Rangsit Plaza Co.,Ltd.
94 Future Park Rangsit,
Paholyothin Road, Prachathipat,
Thunyaburi, Pathumthani 12130 

โทร : 02-958-0011 # 11883, 11066


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • ค่ายานพาหนะ
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Rangsit Plaza Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที