กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

13 กันยายน 2562
รหัสงาน: PT-3822
Clinical Pharmacist /เภสัชกรคลินิก

ลักษณะงาน

 • จัดเตรียมยา ตรวจสอบความถูกต้องของยากับใบสั่งยาก่อนส่งมอบให้ผู้ป่วย เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น
 • บริการให้คำแนะนำการใช้ยาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยาให้ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลในสภาวะโรคที่ซับซ้อนได้ 
 • สามารถดูแลผู้ป่วยหรือผู้รับบริการร่วมกับทีมสหวิชาชีพได้
 • คัดกรองคำสั่งแพทย์เบื้องต้นเพื่อป้องกันการแพ้ยาซ้ำ การสั่งยาซ้ำซ้อน การเกิดปฏิกิริยายาระหว่างยา-ยา, ยา-อาหาร
 • บริการให้คำแนะนำการใช้ยาและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยาให้ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลในสภาวะโรคที่ซับซ้อนได้ 
 • ให้ข้อมูลวิชาการ ความรู้ในเรื่องยาแก่บุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล และผู้รับบริการทั่วไป
 • ทบทวนการใช้ยาของผู้ป่วยทั้งหมด และติดตามความต่อเนื่องของการใช้ยาของผู้ป่วย (Medication Reconciliation)
 • ประเมินความเหมาะสมในการใช้ยาของผู้ป่วย รวบรวมวิเคราะห์ปัญหา และติดตามผลลัพธ์ จากการใช้ยาของผู้ป่วย
 • บริการเตรียมยา ผลิตยา ผสมยา ให้ถูกต้องตามคำสั่งแพทย์และมาตรฐานการเตรียมยาปราศจากเชื้อ
 • มีส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรีเภสัชศาสตร์บัณฑิต 5 ปี หรือ 6 ปี (Clinical Pharmacist หริอ Pharm D)
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (หากมีประสบการณ์ จะพิจารณาค่าประสบการณ์ให้)
 • ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Thonburi Wellbeing Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที