กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

21 พฤศจิกายน 2562
รหัสงาน: PT-4341
HR/ ฝ่ายบุคคล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สามารถออกแบบและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมด้วยการเรียนรู้ที่หลากหลายให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจขององค์กร
 • สามารถพัฒนาวิธีการเพื่อเพิ่มศักยภาพของพนักงาน พัฒนาภาวะผู้นำเพื่อให้องค์กรมีผลการปฏิบัติงานที่สูงขึ้น
 • มีความรู้และสามารถจัดทำ Talent Development / Succession Planning / Career Path Development ได้
 • สามารถจัดทำ KPIs. และดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของพนักงาน (PMS) ได้

คุณสมบัติ

 • อายุ 35  ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ 5  ปีขึ้นไป ในงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์(HRD)
 • มีความรู้ทางด้านการพัฒนาองค์การ (OD)/การฝึกอบรมและพัฒนา (HRD),PMS,โครงสร้างองค์กร,การเขียน JD
 • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word ,Excel ,Power point ได้ดี
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร  
 • มีความรู้เรื่องเรื่องโปรแกรม Business Plus

 Envostar Co., Ltd.
72/36 Moo 2, Pathumthani-Samkok Road,
T. Samkok A. Samkok, Pathumthani 12160
Tel. 090-676-0001

http://www.envostar.com 


รายละเอียดงาน:

Envostar Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที