กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน

สิ่งที่ผู้หางานคนอื่น ค้นหาเพิ่มเติม

08 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: PT-6022
Quality Management Representative (QMR)
อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ :
 • การดูแลและบริหารจัดการระบบคุณภาพทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
 • วางแผนงานขอการรับรอง/ต่ออายุของระบบคุณภาพและระบบการจัดการทุกระบบ
 • ศึกษาข้อกำหนดของระบบคุณภาพทุกระบบและทบทวนนโยบายคุณภาพ/กระบวนการ/ขั้นตอนการบริหารงานที่เกี่ยวข้อง
 • ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพแก่บุคคลากรของบริษัท ฯ
 • ควบคุม ดูแลในส่วนของการตรวจติดตามทั้งภายในและภายนอก (Internal Quality Audit, Customer Audit, CB Audit)
 • วางแผนการตรวจติดตามภายใน คัดเลือกผู้ตรวจติดตาม ควบคุมการจัดทำตารางการตรวจฯ ประชุมชี้แจงผู้ตรวจติดตาม
 • รวบรวมประสานงานสรุปผลการตรวจฯ ประเมินผลงานของผู้ตรวจติดตาม และติดตามผลการดำเนินการแก้ไข
 • ประสานกับลูกค้าและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบและแก้ไข Comment ที่เกิดขึ้นจากการตรวจติดตามในแต่ละครั้ง
 • กำหนดแผนการประชุม Management Review แจ้งวาระการประชุม รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการประชุม จัดทำรายงานการประชุม และติดตามผลการดำเนินการตามมติของที่ประชุม
 • รวบรวมผลการประเมิน KPI ขององค์กร, วิเคราะห์ KPI และติดตามการแก้ไขเพื่อให้ KPI ได้ตามเป้าหมายขององค์กร
 • กำหนดระบบการควบคุมเอกสาร ( Document Control ) ตรวจสอบระบบการขึ้นทะเบียบ/แก้ไข/ทบทวน/จัดเก็บและทำลายเอกสาร พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำในการดูแลระบบควบคุมเอกสารของระบบคุณภาพ
 • เมื่อยังไม่มีการแต่งตั้ง EMR เพื่อดูแลระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ QMR จะทำหน้าที่ในการดูแลและบริหารจัดการระบบสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงระเบียบ RoHS ด้วย
 • ควบคุมดูแล Master List (RoHs) ให้มีการ Update รวมทั้งมีเอกสาร RoHs & MSDS พร้อมส่งเมื่อลูกค้าร้องขอ
 • Update ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ RoHs ผ่านระบบของลูกค้า/Internet เช่น Lite on, Samsung, MMTh, Hitachi, Sharp เป็นต้น
 • Register Component Part ในระบบ IMDS , customer system ของลูกค้ากลุ่ม AUTOMOTIVE
 • Support ข้อมูลด้านต่างๆให้กับลูกค้า เช่น Certificated ISO, Customer Survey, Green Survey เป็นต้น
 • หน้าที่ร่วมในติดตาม/ปรึกษาร่วมมือ/ปรับปรุงในแผนการฝึกอบรมประจำปีให้แก่พนักงานในองค์กรเพื่อให้ตระหนักถึงระบบคุณภาพ/สิ่งแวดล้อม/ระเบียบ RoHS/ระเบียบบริษัทและทำการทบทวนความรู้ในงานของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
 • ร่วมในการจัดทำกิจกรรมคุณภาพ/ความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม/ระเบียบ RoHS/ระเบียบบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรที่กำหนดและมอบหมายร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ร่วมในการติดต่อลูกค้าเพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามนโยบายของลูกค้าเช่น Supplier Quality Manual เป็นต้น
 • ร่วมติดตาม/ปรึกษาร่วมมือ/พัฒนาระบบงานและกระบวนการทำงานสำหรับการนำระบบเข้ามาบริหารงานในองค์กร
 • กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ (  Qualifications ) :    
 • เพศ/อายุ : เพศหญิง/ชาย ( ผ่านการเกณฑ์ทหาร ) อายุไม่ต่ำกว่า 28 ปี
 • การศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์ : ด้าน Management  LEVEL อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • ความสามารถที่เกี่ยวข้อง : มีพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • คุณสมบัติอื่น ๆ : รู้ระบบการผลิตและมาตรฐานคุณภาพต่าง ๆ เป็นอย่างดี

รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าตอบแทนพิเศษ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

Thai Techno Plate Co., Ltd.
URGENTLY REQUIRED!!! บริษัท ไทยเทคโนเพลท จำกัด ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 ตั้งอยู่ที่ 12/1 หมู่ 9 ถ.บางคูวัด ต.บางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตงานพิมพ์Silkscreenคุณภาพสูงที่ได้คุณภาพตามมาตรฐาน เพื่อครองตลาดสินค้าคุณภาพสูง ที่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ด้วยการพัฒนาวิธีการผลิต และเครื่องจักรให้ได้มาตราฐาน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ทำให้ บริษัทไทยเทคโนเพลท จำกัดได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำหลายบริษัท โดยปัจจุบัน มีพนักงานที่มีคุณภาพกว่า 250 คน เครืองจักรที่ทันสมัยกว่า 100 เครื่อง ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจกว่า 300 บริษัท เราเลือกใช้วัสดุในการผลิตชั้นดี และ มีหลากหลายประเภทให้เลือกใช้ตามความต้องการของลูกค้าเช่น Sticker,Aluminium,Stainless,Polycabonate และอีกมากมาย ประบวนการผลิตที่หลากหลาย เช่น Silk  Screen, Offset, Etching, Hairline,Injectionโดยเราเคยผลิตสิ้นค้ามามากกว่า 10,000 Item ทำให้มั่นใจถึงประสบการณ์ทำงาน และคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจที่สุด เพื่อให้ตรงกับนิยามของ บริษัทที่ว่า เราจะสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ด้วยการพัฒนาคุณภาพ อย่างต่อเนื่อง Product Types: -Polyester film – Print & dome with Crystal Clear Polyurethane -Polycarbonate (Matt and Clear)–Print facial plate, Embossing -Aluminum – Offset, Anodize printing, Embossing & Diamond–cut -Stainless Steel – Offset, Silk Screen, Etching, Embossing -Stickers – Printing, Computer Cutting Others

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที