งาน ธุรการ ทรัพยากรบุคคล ใน ปทุมธานี 18 ตำแหน่ง

กรุณาระบุอีเมล์ที่ถูกต้อง
บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว, คุณจะได้รับข่าวเกี่ยวกับตำแหน่งงานใหม่ๆ ตามที่คุณลงรายละเอียดไว้ หรือใกล้เคียงกัน
10 กรกฎาคม 2563
รหัสงาน: PT-6041
HR / ฝ่ายบุคคล

การศึกษาขั้นต่ำ

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิชานิติศาสตรบัณทิต หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง       

เพศ

 • ชาย หญิง        

อายุ

 • 25 ปี ขึ้นไป        

ประสบการณ์

 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไปในงานด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน ( Job Purpose )

 • วางแผนวิเคราะห์อัตรากำลังพลให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน บริหารจัดการช่องทางการสรรหาพนักงาน เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับพนักงานได้ทันกับความต้องการ                                            
 • วางแผน ดำเนินการ ควบคุม ตรวจสอบ พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลและธุรการทั้งระบบให้สนับสนุนและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร ผลักดันการเติบโตทางธุรกิจผ่านทางการบริหารงานบุคคล ซึ่งหมายถึงการออกแบบองค์กร การบริหารงาน พนักงานที่มีศักยภาพ การสรรหาและจัดรับ การบริหารระบบค่าตอบแทน และการวางระบบการฝึกอบรม                                            

หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานในรายละเอียด ( Detailed Duties and Responsibilities )

 • บริหารจัดการทั้งในด้าน HRD, HRM ตามแผนกลยุทธ์ทางด้านบุคคล                                
 • งานพัฒนาบุคลากร Training                                
 • วางแผน ควบคุม และผลักดัน กิจกรรมทางด้านงานบุคคลให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ดูแลงานบุคคลทั้งระบบ                                
 • ดูงานบริหารบุคคลและสรรหา                                 
 • จัดการฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น                                
 • สร้างวัฒนธรรมของ บริษัท และสร้างความผูกพันของพนักงานผ่านการสื่อสารและกิจกรรม
 • จัดทำ KPIs และดูแลการประเมินผลการปฎิบัติงานประจำปีของพนักงาน                                

การฝึกอบรมที่จำเป็น

 • กฎหมายคุ้มครองแรงงาน                    
 • พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน                    
 • พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน                    

ความรู้และทักษะที่จำเป็น

 • ประสบการณ์ตรงในการทำงานด้าน HRM & HRD 3 ปีขึ้นไป                    
 • มีประสบการณ์ด้านงานโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ                    
 • มีความเป็นผู้นำ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี                    
 • มีความรู้เรื่องโปรแกรม Business Plus                   

 Envostar Co., Ltd.
72/36 Moo 2, Pathumthani-Samkok Road,
T. Samkok A. Samkok, Pathumthani 12160
Tel. 066-0957162 / 090-6760001

http://www.envostar.com 


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

Envostar Co., Ltd.
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที