22 May 2019
Job ID: NKN-91
Research and development R&D Supervisor/หัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

ความรับผิดชอบ

 • วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้เครื่อง Retort ตามความต้องการของลูกค้าและนโยบายของบริษัททั้งในห้องทดลองและไลน์การผลิตร่วมประสานงานกับหน่วยงานผลิตและหน่วยบรรจุภัณฑ์ในการทดลองสินค้าตัวอย่าง คำนวณและวิเคราะห์หาค่า Fo ที่เหมาะสมสำหรับผลิตภัณฑ์
 • ตรวจสอบการประเมินและสรุปผลการทดลองเพื่อจัดทำ Specification ของสินค้า (ขั้นตอนการผลิตสินค้า)
 • คำนวณต้นทุนตัวอย่างเบื้องต้นในการทดลองทำสินค้าตัวอย่างในห้องทดลอง
 • คำนวณปริมาณการสั่งซื้อ Ingredient สำหรับการผลิตสินค้า
 • จัดทำและตรวจสอบ Specification ต่างๆ อาทิ Product Specification, Ingredient Specification, Specification of Product Characteristics, Product Specification Sheet, Flow Chart Customer เป็นต้น
 • สรรหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมสำหรับเครื่อง Retort
 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าผู้ขายและฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • กำกับและควบคุมการปฏิบัติงานประจำวันของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • จัดฝึกอบรมพนักงานในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานรวมทั้งประเมินผลการอบรม
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 • Job Details:

  Benefits:
  • Overtime pay
  • Performance bonus

  InnoFresh Co., Ltd.
  Is this your company? Claim it now!