Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
30 January 2020
Job ID: NKN-115
Production Supervisor/หัวหน้างานฝ่ายการผลิต

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป

ร่วมกับผู้บังคับบัญชาวางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน และวัตถุดิบ รวมทั้งบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่การผลิต การควบคุมเครื่องจักรให้ดำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนติดตามการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเพื่อให้การผลิตสินค้าเป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้าทั้งปริมาณและคุณภาพ

Apply Now

Job Details:

InnoFresh Co., Ltd.
Is this your company? Claim it now!