06 April 2019
Job ID: NT-235
Project Manager (Software Development)/ผู้จัดการโครงการ

รับสมัครผู้จัดการโครงการและผู้จัดการโครงการย่อย งานพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จำนวน 5 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สังกัดศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวนทั้งสิ้น 5 อัตรา

ตำแหน่งผู้จัดการโครงการจำนวน  1  อัตรา  

หัวหน้าโครงการย่อย  จำนวน  4  อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1. ตำแหน่งผู้จัดการโครงการจำนวน  1  อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบโรงพยาบาลมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบและบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี

ภาระงาน 

 • กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานภาพรวมโครงการทั้งแผนการดำเนินงาน แผนการเงิน แผนบุคลากรในการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • ควบคุมติดตามการบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน มีมาตรฐาน และบริหารงานภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
 • ดูแลและพัฒนาพนักงานของโครงการให้ทำงานพัฒนาระบบอย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การพัฒนาโครงการสำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่กำหนดไว้
 • วิเคราะห์ปัญหาให้คำปรึกษากับทีมงานและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำกับและดูแลการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2.2 หัวหน้าโครงการย่อย กลุ่มงานด้านผู้ป่วยนอก จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบและบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี

ภาระงาน

 • วางแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้านกลุ่มงานระบบผู้ป่วยนอก
 • กำกับ ดูแลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้านกลุ่มงานระบบผู้ป่วยนอกให้เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำกับและดูแลการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 2.3 หัวหน้าโครงการย่อย กลุ่มงานด้านผู้ป่วยใน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบและบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี

ภาระงาน 

 • วางแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้านกลุ่มงานระบบผู้ป่วยนอก
 • กำกับ ดูแลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้านกลุ่มงานระบบผู้ป่วยนอกให้เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำกับและดูแลการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2.4 หัวหน้าโครงการย่อย(กลุ่มงานด้านเวชสถิติ) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบและบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี

ภาระงาน 

 • วางแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้านกลุ่มงานด้านเวชสถิติ
 • กำกับ ดูแลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้านกลุ่มงานด้านเวชสถิติให้เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำกับและดูแลการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2.5 หัวหน้าโครงการย่อย(กลุ่มงานด้านภาพรวมของ ร.พ.) จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบและบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี

ภาระงาน 

 • วางแผนปฏิบัติการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้านภาพรวมการบริหารโรงพยาบาล
 • กำกับ ดูแลการดำเนินงานติดตามและประเมินผลการดำเนินงานในการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ด้านภาพรวมการบริหารโรงพยาบาลให้เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการกำกับและดูแลการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3. ระยะเวลาการจ้าง จ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

อัตราค่าจ้าง
ตำแหน่งผู้จัดการโครงการ

 • วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 23,000 บาท/เดือน บวกค่าตอบแทนพิเศษ 

รวมแล้วไม่เกิน 60,000 บาท

ตำแหน่งหัวหน้าโครงการย่อย

 • วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,000 บาท/เดือน บวกค่าตอบแทนพิเศษ 
  รวมแล้วไม่เกิน 35,000 บาท
 • วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 23,000 บาท/เดือน บวกค่าตอบแทนพิเศษ 
  รวมแล้วไม่เกิน 40,000 บาท
 • วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 30,000 บาท/เดือน บวกค่าตอบแทนพิเศษ 
  รวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาท

4. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

 • สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

5. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

 • ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยขอรับได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0-7567-3401-5 โทรสาร 0-7567-3420 หรือที่หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248 หรือสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://hr.wu.ac.th/form.html
 • รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
 • สำเนาใบปริญญาบัตร /ประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน อย่างละ 1 ฉบับ 
 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
 • ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 7 เท่านั้น 
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

6. การสมัคร

 • ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาทได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า) ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 14  มกราคม 2562   ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) เป็นต้นไป
 • ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการ อาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หรือหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 14  มกราคม 2562  ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น.(เว้นวันหยุดราชการ) เป็นต้นไป

7. การคัดเลือก 

มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษาและหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่ 
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบปฏิบัติและการสอบสัมภาษณ์

8. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
 • กำหนดการสอบ จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 • ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบ

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

9. เงื่อนไขอื่น ๆ

 • ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
 • ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี"สำรอง"ไว้มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับและหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
 • มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆในภายหลังตามความเหมาะสมได้
 • การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย

Job Details:

Benefits:
 • Overtime pay

Walailak University (Hospital)
Is this your company? Claim it now!