04 June 2019
Job ID: NT-241
Civil Engineer/ วิศวกรโยธาภาคสนาม (ภาคี)

วัตถุประสงค์ของงาน

 • รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ตลอดจนบริหารและควบคุมงบประมาณที่ได้รับหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบการวางแผนงานการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา และควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน
 • ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
 • ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 • ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมน / ผู้รับเหมา
 • รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

เงินเดือน  :  20,000 บาท ขึ้นไป

สวัสดิการ :  ค่าที่พัก, ค่าล่วงเวลา

 คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา (มีใบประกอบวิชาชีพ) -วิศวกรโยธา
 • ปวส. ก่อสร้าง / สำรวจ
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการควบคุมงานก่อสร้างอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีไหวพริบในการทำงาน
 • สามารถจัดวางแผนงาน และควบคุมงานให้เสร็จตามกำหนด
 • มีความเป็นผู้นำ สู้งาน อดทน สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • รู้จักแก้ไขปัญหา และอุปสรรคของงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทักษะในการสื่อสารที่ดี ,รักงานภาคสนาม
 • มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ
 • สามารถประสานงานกับ Owner/Main Sub, หน่วยงานราชการ(ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง) ,ผู้ออกแบบ
 • สู้งาน มีความอดทน สามารถประสานงานกับผู้ควบคุมงาน ผู้รับเหมา ได้เป็นอย่างดี
 • สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่

สถานที่ปฏิบัติงาน :  ท่าอากาศนครศรีธรรมราช  ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

หมายเหตุ  ให้ส่งใบสมัครงานเป็นภาษาไทย


Job Details:

Khao Noi Construction Ltd., Part
Is this your company? Claim it now!