Construction Project Manager Jobs near Robinson Department Store Bangrak 123 Jobs

Please enter a valid email
Done! You will get notified about new matching jobs
Back to your search
Apply Now
Print Report Share View in new tab
16 July 2020
Job ID: BK-231637
Estimate Manager/ผู้จัดการฝ่ายประมาณราคา

รายละเอียดงาน

 • บริหารจัดการและดูแลการจัดทำต้นทุนหน่วยราคาบ้าน, ราคางานก่อสร้างและราคาเปลี่ยนแปลง
 • กำกับดูแลการจัดทำหน่วยราคาของรายการก่อสร้างหรือวัสดุเพิ่ม - ลด รวมถึงการปรับปรุงหน่วยราคาสำหรับงานแก้ไขเปลี่ยนแปลง
 • กำหนดวิธีการแก้ไขหน่วยราคาต้นทุนให้สอดคล้องกับวิธีการและค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่น้อยกว่า 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ประมาณราคาก่อสร้างบ้านพักอาศัยหรือใกล้เคียงอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • เคยผ่านงานออกแบบและคำนวณโครงสร้างบ้าน/อาคารมาบ้าง หรือมีความรู้ความเข้าใจในงานดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
 • ยืดหยุ่นสูง, มนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถบริหารจัดการเวลาทำงานได้ดี
 • มีความรู้ เข้าใจในงานก่อสร้าง, งานโครงสร้างและงานสถาปัตฯเป็นอย่างดี
 • เคยเป็นหัวหน้างานหรือผู้จัดการฝ่ายมาอย่างน้อย 3 ปี

สวัสดิการตามที่บริษัทฯ กำหนด

 • เงินรางวัลประจำปี(โบนัส)
 • เงินค่าครองชีพ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ
 • เงินกู้ยืม
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ (ในบางตำแหน่ง)
 • ค่าทันตกรรม (ไม่จำกัดจำนวนซี)
 • ชุดเครื่องแบบพนักงาน
 • การตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, พ.ร.บ. (ในบางตำแหน่ง)
 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • งานรื่นเริงประจำปี
 • จัดงานวันเกิดให้กับพนักงาน
 • ฯลฯ
Apply Now

Job Details:

Seacon Co., Ltd.
ซีคอน ผู้นำในธุรกิจก่อสร้างบ้านและอาคาร ที่ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจจากลูกค้าตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี เรามีประสบการณ์สร้างบ้านบนที่ดินของลูกค้ามากกว่า 10 ,000 หลัง ด้วยเทคโนโลยีการก่อสร้างกึ่งสำเร็จรูประบบ "ซีคอน" ที่ทันสมัย แข็งแรง ทนทาน และประหยัดค่าใช้จ่าย ตลอดจนการบริการที่ต่อเนื่องอย่างเสมอต้นเสมอปลายกำลังขยายงาน ต้องการรับสมัคร

Is this your company? Claim it now!